Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulundan; Basın Açıklaması
28 Mayıs 2020 Perşembe
"Bu Planla Koruma Olmaz" Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak; kentimizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin korunmasında,
Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulundan; Basın Açıklaması
Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulundan

Basın Açıklaması

"Bu Planla Koruma Olmaz"

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak; kentimizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin korunmasında, bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında ve kentimizin  tanıtımında birçok çalışmayı desteklemiş olmamıza rağmen, kamu yararına aykırı uygulamaların,  kentin doğal alanlarının, tarihi ve kültürel birikimlerinin “koruma” adı altında yapılaşmayı teşvik etmesine de karşı olduğumuzu pek çok platformda ve yaptığımız basın açıklamalarıyla dile getirdik. Son zamanlarda tarım alanlarına, doğal alanlara, kıyı alanlarımıza, tarihi ve kültürel alanlarımıza yönelik “planlama” adı altında yapılan saldırılar da artmıştır.  Olimpos Koruma Amaçlı İmar Planı özelinde uzman meslek odalarımızın ayrıntılı çalışması neticesinde böyle bir açıklama yapmayı gerekli görüyoruz.  

Olimpos gerek doğal gerek tarihi ve kültürel yapısıyla çok çeşitli kaynak değerlerini bir arada bulunduran uluslararası ölçekte tanınırlığı olan bir yerleşmedir. Orman varlığı, tarım alanları,  sulak alanlar, flora ve fauna varlığı, kıyılar ile geçmişten günümüze gelebilen tarihsel-kültürel mirasın pek çoğunu birlikte bulunduran nadide yerleşmelerimizden birisidir. Planlama sürecinde bu değerlerin korunması kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Alanın 2017 yılında kaçak yapıların yoğun olarak bulunduğu alanın imar planı yapımına gerekçe gösterilerek sit statüsünün ikinci dereceden üçüncü dereceye düşürülmesi ve bunun gerekçesinin mevcut yapıların yasallaştırılması olması korumanın temel mantığıyla çelişmektedir. Gelecekte de çevre yerleşimler için de bu tür kaçak yapıların yasallaştırılması ile ilgili talepleri doğurması muhtemeldir.

Olimpos Koruma Amaçlı İmar Planında Ekolojik turizm kararlarının 1/25.000 ölçekli çevre düzeni plan kararları ile emsal ve kullanım açısından çelişkiler taşıması, plan bütünlüğü içinde öngörülen etkileme geçiş alanı koşulları, katılımcı alan yönetim modellerine ve uygulama etap ve programına ilişkin kararları içermemesi, açık alan sistemini ve ulaşıma dair yaya dolaşımı, genel otopark yapısını ve taşıma kapasitesinin çevreye vereceği etkilerin planlama kararlarında yer almaması, korumaya ilişkin stratejilerinden çok alanın kullanımına, ticareti ve yapılaşmayı teşvik edici stratejileri içermesi, 1000 metrekare üstündeki park alanlarına ticaret içeren kararlar getirilmesi rekreasyon alanlarına yine ticaret kullanımı sağlaması, tarım alanlarında bağ evi yapma yapılaşma kararları, bunun yanında alanı kullanacak ziyaretçilerin ihtiyacı olan sosyal donatı alanı ihtiyacının planda yeterince sağlanamaması nedeniyle koruma amaçlı imar planı koşullarına uymamaktadır.

Ekolojik Turizm yapılması planlanan bir bölge için getirilen E= 0,30 emsal çok yüksek olup, ayrıca üst ölçekli plana da aykırıdır. Arkeolojik Sit Alanı üzerinde tehdit oluşturabilecek insan ve turizm baskısını en aza indirgemek için, inşaat yoğunluğunda üst ölçek planlarına mutlak uyulmalı ve Ekolojik Turizm alanlarında emsal E= 0,10 ve parsel büyüklüğü de, bölgedeki mülkiyet verilerine göre minimum 2.000 m2 olmalıdır.

Bölgenin Ekolojik Turizm olarak planlaması esas alındığında yeni yapılaşmaya yönelik koşullarının daha detaylı ve açık olarak belirlenmesi gerekmektedir. Ekolojik Turizmde sürdürülebilir ve geri dönüşümlü doğal malzemeler ile hafif konstrüksiyonlu yapılar yapılabilmesine yönelik hükümler bulunmalıdır. Bölgenin taşıdığı doğal ve kültür değerler göz önüne alınmalı ve yapılara petrol ve plastik esaslı geri dönüşümsüz malzeme, ağır metal ve çimento asla sokulmamalıdır.

Böylesine uluslar arası tanınırlığı olan önemli bir alanın sorunlarının çözümünde katılımcı, teknik, bilimsel ve alanın özelliklerini göz önüne alınması önem taşımaktadır. Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onanan “Güney Antalya Turizm Alanı Kumluca İlçesi Olympos Antik Kenti I.,II. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin Milli Park sınırları dışında kalan 1/25.000  ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği , 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarının Planlama ve Şehircilik İlkelerine ve kamu yararına aykırı olması nedeniyle bu planlara itiraz ettiğimizi kamuoyu ile paylaşırız. 

Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu :

Antalya Barosu                                                        Makine Müh. Odası,                 Antalya Tabip Odası,

Gıda Müh. Odası Antalya Şubesi                                Elektrik Müh. Odası,                 Eczacılar Odası,                       

Kimya Müh. Odası Antalya İl Tem.                             Mimarlar Odası,                       Jeoloji Müh. Odası,                                 

Veteriner Hekimleri Odası,                                       Şehir Plancıları Odası                 Maden Müh. Odası,           

Ziraat Müh. Odası,                                                   Jeofizik Müh. Odası,                 Çevre Mühendisleri Odası

İnşaat Mühendisleri Odası,                                       Antalya SMMM Odası,               Gemi Mühendisleri Odası        

Peyzaj Mimarları Odası                                            Orman Müh. Odası                    İç Mimarlar Odası                                                 

Diş Hekimleri Odası,                                                


Zaman aşımına uğrayan kâr paylarının vergilendirilmesinde mükerrerlik var mı? 1933 yılında çıkarılmış olan 2308 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/f maddesi gereği “Bankalara, finansal kiralama ya da finansman şirketlerine borçları nedeniyle kanuni . . .
Danıştay 14. Dairesi, Gaziantep'te gözleme, sıkma ve tost satan kadının, gerçek usule göre daha avantajlı olan . . . .
Müzik eşliğinde Güneşli Park AVM Düğün salonuna sosyal Mesafeyi koruyarak konfediler eşliğinde Mehtap Hanım ve Yurtcan Bey . . .
KGK tarafından Bağımsız denetim Firmalarına gönderilen yazılarda; BDS 700 ile ilgili olarak KGK tarafından belirlenen 2. Formata uygun . . .
Limited şirketler, Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre kurulmuş ticaret şirketleridir. Şirketin kuruluşu, ortaklık yapıları ve
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliklerle birlikte, kredi kartında da ıslak imza zorunluluğu kaldırıldı.
İktidar, darbe girişimi, ekonomik durgunluk ve Rahip Brunson krizi sırasında yaşanan döviz kurlarının ani ve olağanüstü yükseldiği . . .
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 25/9/2020 tarihinden itibaren . . .
Doğum tarihim 2 Ekim 1971, toplam primim 8.210 gün, sigorta başlangıcım 1 Mayıs 1986 olup, 2 Ekim 2020 tarihinde yaşım dolarak . . . .
Kalifiye eleman istihdam eden, teknolojiyi izlemek ve değişen teknolojiye uyum sağlamak zorunda olan, Ar-Ge faaliyeti yapan
Katma değer Vergisinin (KDV) yüzde 1’e indirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bilindiği üzere, Türk parasının kıymetini korumak amacıyla, kambiyo işlemlerine ait düzenleyici, sınırlayıcı esaslar
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti.
Bazı yükümlülüklerde ertelemenin bittiği ve cari dönem vergilerinin çakıştığı ekim ayına günler kala, iş dünyası gözünü Meclis’e çevirdi.
Mersin’de bir mali müşavirin temmuz ayında koronavirüs testi pozitif çıkıyor. Ağustos’un 5’ine kadar hastanede kalıyor, tedavi ediliyor.
Taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda veya belli bir konuda herhangi bir şeyin değerini veya değer düşüklüğünü yahut hasarın maliyetini . .