Artık Özel Esaslardan Daha Kolay Özel Esaslardan Çıkabilecekler.
12 Eylül 2018 Çarşamba
Abdullah Tolu
7143 sayılı Kanun kapsamında KDV artırımı yapmaları halinde genel esaslara dönüşü ile özel esaslar kapsamında olmadığı halde
Artık Özel Esaslardan Daha Kolay Özel Esaslardan Çıkabilecekler.

7143 sayılı Kanun kapsamında KDV artırımı yapmaları halinde genel esaslara dönüşü ile özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş olan mükelleflerin daha sonra haklarında yapılacak bu tespitler sebebiyle özel esaslar kapsamına alınıp alınmayacaklarına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

6 Eylül 2018 tarihli ve 30527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde; Aralık/2017 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma, beyanname vermeme, adresinde bulunamama ve defter ve belge ibraz etmeme olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslar kapsamına dâhil edilmiş olan mükelleflerin 7143 sayılı Kanun kapsamında KDV artırımı yapmaları halinde genel esaslara dönüşü ile özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş olan mükelleflerin daha sonra haklarında yapılacak bu tespitler sebebiyle özel esaslar kapsamına alınıp alınmayacaklarına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 

1) Özel Esaslara Tabi Olan Mükelleflerden 7143 Sayılı Kanun Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların Genel Esaslara Dönebilmelerine İmkan Sağlandı

20 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; özel esaslar kapsamında olup da 7143 sayılı Kanun kapsamında KDV artırımı yapan mükelleflerin genel esaslara iki şekilde dönmelerine imkan sağlanmıştır. 

a) KDV Artırımında Bulunanların Artırım Tutarlarının Tamamını Ödedikleri Tarihten İtibaren Özel Esaslar Kapsamından Çıkarılma İmkanı

Aralık/2017 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında KDV Genel Uygulama Tebliği kapsamında;

- Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile
- Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma,
- Beyanname vermeme,
- Adresinde bulunamama,
- Defter ve belge ibraz etmeme,

olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükelleflerden 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 7143 sayılı Kanun kapsamında KDV artırımında bulunanlar (Bu yıllardan herhangi birinde faaliyete başlanması halinde faaliyete başlanan yıl ve sonraki yıllar için; faaliyetin terk edilmesi halinde ise faaliyetin terk edildiği yıl ve önceki yıllar için artırımda bulunulması gerekir.), artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılacaktır. 

b) Artırım Tutarlarının Tamamının Ödenmesi Beklenilmeden Teminat Gösterilmek Suretiyle Genel Esaslara Dönme İmkanı

Taksit uygulamasından faydalanan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarın % 10’u kadar banka teminat mektubu (herhangi bir kısıtlayıcı şart taşımaması gerekmektedir), devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri halinde taksitlerin tamamının ödenmesi beklenmeksizin genel esaslara dönüşleri sağlanacaktır. Bu şekilde teminat gösteren mükelleflerin mezkûr Kanunun verdiği haktan daha fazla taksiti aksatmaları halinde, ödenmemiş taksitler muaccel hale gelir ve kalan borcun tamamı teminatın paraya dönüştürülmesi yoluyla tahsil edilecektir.

2) 6736 sayılı Kanun Kapsamında 2013, 2014 ve 2015 Yılları İçin KDV Artırımında Bulunanlar, Bu Kapsamda Yeniden Artırımda Bulunacaklar mı?

6736 sayılı Kanun kapsamında 2013, 2014 ve 2015 yılları için (Bu yıllardan herhangi birinde faaliyete başlanması halinde faaliyete başlanan yıl ve sonraki yıllar için) artırımdan yararlanmış olanların bu Tebliğ kapsamında genel esaslara dönüşünde, yararlanma koşullarının ihlal edilmemiş olması koşuluyla, bu yıllar için yeniden artırımda bulunulması şartı aranmayacaktır.

3) 7143 Sayılı Kanun Kapsamında 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 Yılları İçin KDV Artırımında Bulunanların, İlgili Yıllar İçin Tekrar Özel Esaslara Alınmayacakları

2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 7143 sayılı Kanunun 5. maddesi doğrultusunda KDV artırımında bulunarak özel esaslar kapsamından çıkarılan mükellefler, artırımda bulunulan yıllar için yukarıda belirtilen olumsuzluklar kapsamında tekrar özel esaslara alınmayacaklardır. 

4) Özel Esaslar Kapsamında Olmadığı Halde KDV Artırımında Bulunmuş Olan Mükellefler, Artırımda Bulundukları Yıllarda Alım Yaptıkları Mükelleflerle İlgili Olumsuzluklar İçin Yapılacak Tespitler Dolayısıyla Özel Esaslar Kapsamına Alınmayacak

Özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş olan mükellefler, artırımda bulundukları yıllarda alım yaptıkları mükelleflerle ilgili olumsuzluklar için yapılacak tespitler dolayısıyla özel esaslar kapsamına alınmayacaktır. Ancak, bu mükellefler hakkında, artırımda bulunulan yıllar için sahte belge kullanma olumsuz tespiti yapılması halinde, Tebliğin (IV/E-5) bölümünde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, sonraki döneme devreden KDV’ye ilişkin düzeltme işlemi neticesinde artırımda bulunulmayan bir yılda tarhiyat yapılması gerekiyorsa mükellef özel esaslara alınmasa dahi düzeltme işlemi yapılacaktır.

Yukarıda belirtilenler dışındaki sebepler dolayısıyla haklarında özel esaslar uygulananların KDV artırımında bulunmaları ise bunların genel esaslara dönüşlerini sağlamayacaktır. Aynı şekilde yukarıda belirtilenler dışındaki sebepler dolayısıyla haklarında özel esaslar uygulanması gerekenlerin KDV artırımında bulunmaları bunların özel esaslara tabi tutulmasını engellemeyecektir.

5) Belgelerin Asıl Veya Suretlerini Tamamen Veya Kısmen Sahte Olarak Düzenleyenler Bu Tebliğ Kapsamında Özel Esaslara Dönebilir mi? 

Haklarında sahte belge düzenleme raporu bulunan mükelleflerin 20 No.lu Tebliğ ile getirilen özel esaslardan çıkma imkanından yararlanmaları mümkün değildir. Ancak, 20 No.lu Tebliğ ile, sadece 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle hakkında inceleme devam eden mükellefler için bir kolaylık getirilmektedir.

Tebliğde yapılan açıklamalara göre, 7143 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında yer alan mükelleflerden, 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesinin tamamlanması sonucu bu fiillerin varlığı tespit edilemeyenler de haklarında yürütülen incelemelerin sonuçlanmasını müteakip mezkûr fıkrada belirlenen süre ve şekilde KDV artırımında bulunmaları halinde bu Tebliğ hükümlerinden yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda yararlanabilecektir.

Söz konusu Tebliğin tam metnine ilişik linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla.


Abdullah TOLU
Yeminli Mali Müşavir
Vergi Mevzuatı İle Uyumlu Odaklanmış İşletme Yüksek Lisans Proğramı
SMMM /TRADER " Temel Analiz " Dr. Mete Akyol ve TRADER " Teknik Analiz" Özkan Filiz' in Sunumlarıyla 26 - 27 Eylül 2020 Cumartesi Günü BM Capital Eğitim Salonunda
" Finansal Piyasalarda Teknik & Viop Eğitimi "