Bağ-Kurlular dikkat! Borcunuza e-Haciz gelebilir
19 Ağustos 2019 Pazartesi
Resul Kurt
5510 Sayılı Kanun'un 4/(b) bendine göre,
İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK

Bağ-Kurlular dikkat! Borcunuza e-Haciz gelebilir

Resul KURT
info@resulkurt.com

5510 Sayılı Kanun'un 4/(b) bendine göre,

1) Köy ve mahalle muhtarı seçilenler,
2) Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

a) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,

b) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar,
c) Kollektif şirketlerin ortakları,
ç) Limited şirketlerin ortakları,
d) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları,
e) Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları,
f) Donatma iştirakleri ortakları,
g) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları,
ğ) Tarımsal faaliyette bulunanlar,
h) 10/7/1953 tarihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanun'a tabi jokey ve antrenörler 

4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılırlar.

Bağ-Kur sigortalılarının normal şartlarda izleyen ay içerisinde primlerini ödemeleri gerekmektedir. Ancak çeşitli nedenlerle ödemedikleri görülebilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim alacaklarının tahsiline ve takibine ilişkin yapılacakları içeren bir genel yazı yayınlamıştır. 17.07.2019 tarihli bu genel yazı kapsamında 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının muaccel toplam prim borçları bulunan sigortalıların icra işlemine başlanılması düzenlenmiştir.

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun 37’nci maddesi gereğince; süresi içinde ödenmeyen SGK ve genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları, gecikme zamları ve katılım payları Kurum alacağına dönüşmektedir.

Keza 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88’inci maddesi gereğince; Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51, 102 ve 106’ncı maddeleri hariç diğer maddeleri uygulanacaktır.

Bu anlamda kurum alacağının takip ve tahsiline ilişkin yapılan açıklama çerçevesinde 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olup; son statüsü şirket ortağı, eczacı, doktor, avukat, noter, jokey ve antrenörleri kapsayan sigortalıların sorgu yapıldığı tarih itibariyle Nisan 2019 dönemi ve öncesi muaccel SGK prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarından ödeme vadesi geçen sigortalılar hakkında (Afet ve erteleme kapsamında olan borçlular hariç) bahsi geçen yazı kapsamında icra işlemi başlatılacağı duyurulmuştur.
10- 1.OTURUM ve Konusu "Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveye Genel Balkış" Oturum Başkanı Prof.Dr. F.N.Can Şımga Muğan (Modav Başkanı) ve Panalistler Yerlerini Aldıktan Sonra Sayın Muğan Kısa Kürsüye Gelerek Bir Konuşma Yaptı.
18 Eylül 2019 Çarşamba günü 12.00-14.00 saatleri arasında Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Odamızın yeni hizmeti ile mükelleflerinizin bildirge işlemlerini gerçekleştirirken SGK teşviklerinden yararlanmasını sağlayabilirsiniz.
" Ekonomide Çıkış Yolu " Türkiye Konulu Konferansa Davetlisiniz
Muhtasar Sgk Birleştirmesi • Vergi Mevzuatındaki Güncel Değişiklikler • Sgk Mevzuatındaki Güncel Değişiklikler (2019/9 Sgkgenelgeleri ile ilgili son uygulamalar) • Yabancı İşçi Çalıştırma Usul ve Esasları • Yurt Dışı Borçlanması Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Bilgilendirme