Mali tatilde tatil yapılamaması ve mali müşavirlik mesleği
10 Temmuz 2020 Cuma
5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Mali tatilde tatil yapılamaması ve mali müşavirlik mesleği
Mali tatilde tatil yapılamaması ve mali müşavirlik mesleği

Rüknettin KUMKALE
rkumkale.ymm@gmail.com

5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun genel gerekçesinde özetle “Mü­kel­lef­le­rin, baş­ta Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ol­mak üze­re di­ğer ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rıy­la olan iliş­ki­le­ri­nin yü­rü­tül­me­sin­de, ve­ril­me­si ge­re­ken be­yan ve bildi­rim­le­rin dü­zen­len­me­sin­de, çe­şit­li ya­sal yü­küm­lü­lük­le­rin tam ve za­ma­nın­da ye­ri­ne getirilmesinde 3568 sa­yı­lı Ka­nu­na gö­re yet­ki al­mış mes­lek men­sup­la­rı­nın çok önem­li bir rol oyna­dı­ğı bilin­mek­te­dir.

El­de edi­len ge­lir­le­rin be­ya­nı ve öden­me­si, ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­na ve­ril­me­si ge­re­ken beyan ve bil­di­rim­le­rin dü­zen­len­me­si, çe­şit­li ya­sal yü­küm­lü­lük­le­rin tam ve za­ma­nın­da ye­ri­ne geti­ril­me­si ve or­ta­ya çı­ka­bi­le­cek an­laş­maz­lık­la­rın çö­zü­mü gi­bi du­rum­lar cid­di ve önem­li kavram­lar olup, il­gi­li ya­sa­lar­da be­lir­til­miş­tir.

Mes­lek men­sup­la­rı ve per­so­ne­li, baş­ta mes­lek ya­sa­sın­da be­lir­ti­len iş­ler ol­mak üze­re çe­şit­li ya­sa­lar ne­de­niy­le mey­da­na çı­kan, gün­cel ma­li ve eko­no­mi ile il­gi­li iş­ler ne­de­niy­le yo­ğun ve yo­ru­cu bir iş tem­po­suy­la ça­lış­mak­ta, ru­hen ve be­de­nen yo­rul­mak­ta ve ken­di­le­ri­ne ay­rı­lan bir ta­til za­ma­nı ol­ma­dı­ğın­dan do­la­yı ye­te­rin­ce din­le­ne­me­mek­te­dir­ler. Bu du­rum, mu­ha­se­be iş­lem­le­ri­nin, ma­li iş­lem­le­rin ve di­ğer çe­şit­li iş­le­rin ve­ri­mi­ni dü­şür­mek­te, dü­zen­li ola­rak yü­rü­tül­me­si­ni engellemek­tedır.

Mali müşavirler ta­kip eder­ken, yoğun bir iş stre­si içe­ri­sin­de ya­şa­mak­ta­dır­lar. Ya­pı­lan düzenleme­nin ama­cı, mes­lek men­sup­la­rı­nı yo­ğun iş stre­sin­den uzak­laş­tı­ra­rak, da­ha ve­rim­li ve sağ­lık­lı ça­lış­ma­la­rı­nı sağ­la­ma­ya yö­ne­lik­tir.

Din­len­me­nin her ça­lı­şa­nın hak­kı ol­du­ğu da Ana­ya­sa­mız­da be­lir­til­miş­tir. Söz ko­nu­su ma­li ta­til uy­gu­la­ma­sı ile mes­lek men­sup­la­rı ta­til ya­pa­bi­le­cek olup, ça­lış­ma­la­rın da­ha dü­zen­li ve ve­rim­li ol­ma­sı sağ­la­na­cak­tır. Mev­cut iş­ler­de ge­cik­me ya­şan­ma­ya­cak, hiz­met­le­rin ak­sa­ma­sı ve­ya durma­sı gi­bi bir du­rum or­ta­ya çık­ma­ya­cak, as­ga­ri dü­zey­de be­lir­le­ne­cek olan nö­bet­çi personeller va­sı­ta­sıy­la ya­sal iş­lem­le­rin ve dü­zen­le­me­le­rin ak­sa­ma­dan de­vam et­me­si sağ­la­na­cak­tır. »

Kanunun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, belirtilen hükümlere göre, mali tatil, her yıl temmuz ayının birinci gününden (haziran ayının son gününün resmi tatil olması halinde ise temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden) başlayarak aynı ayın yirminci günü sona erecektir.

Bu kanun Sosyal Güvenlik Kurumu ve sair kanunlarda belirtilen bildirimleri kapsamamaktadır.

Mali tatil Kanunu mali müşavirlerin tatil yapmasına olanak tanımak amacıyla çıkartılmış olmasına karşın, mali müşavirlik mesleğini icra edenler, fiilen bu yasadan yararlanamamaktadırlar.

Mali müşavirlik mesleğinin yükü çok ağırdır. Bu sebeple onlar isteseler de ve bu olanak Kanunla verilmiş olmasına karşın tatil yapmazlar, yapamazlar.

Çünkü, muhasebe mesleği sadece beyanname vermekten ibaret değildir. Bu durum her zaman göz ardı edilmektedir.

Mali müşavirler, şirketlerin kuruluşundan başlayarak, ihracat ve ithalat işlemleri, marka patent bürokrasisi, teşvik işlemleri vb. gibi sayısız gözle görülmeyen kanuni işleri de yapmak zorundadır.

Muhasebe mesleğini icra edenler arasında haksız rekabet bulunmaktadır ve bu husus senelerdir meslek mensupları tarafından dile getirilmektedir.

Mali müşavirler, Anayasanın “Zorla çalıştırma yasağı” başlıklı 18. Maddesinde “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.” Kelimeleri ile belirtilen Angarya yasağının kendileri için de uygulanmasını istemektedirler. (Angarya kelimesi Türk Dil Kurumu Sözlüğünde “Bir kimseye veya bir topluluğa zorla, ücret vermeden yaptırılan iş, yüklenti. Bir kişiye görevi dışında yaptırılan iş.” Olarak açıklanmaktadır. )

Ayrıca sermayeleri emekleri olan Mali Müşavirler, bu emeklerinin tam karşılığı olmayan ücretlerini zamanında alamamaktan yakınmaktadırlar. Bu durum çok uzun senelerdir mali müşavirliğin kanayan yarasıdır. Bunu bütün piyasa bilmektedir. Ancak ne yazık ki bu soruna bir çare aranmamış ve bulunmamıştır.

Evrakların çokluğu ve özellikle Mali Müşavirlik bürolarına her zaman geç ulaştırılmasından dolayı pek çok mali müşavir, beyannamelerin verileceği son gün gece saat 23.59’a kadar çalışırlar.

Çare ve Sonuç:

Mali müşavirlik ticari hayatımızın göz bebeği olması gereken bir meslektir.

Onun gereken yere getirilmesi için Mali Müşavirlerden soru sorulmaksızın (Anket değil. Çünkü, anketlerde sorulan sorular anket yapanların görüşleri çerçevesinde oluşturulmakta ve yönlendirilmektedir) sorunlarını anlatmaları istenmeli, sorunlar tespit edilmeli ve çare bulunmalıdır.(Dünya)
Açılış Konuşması ; Erol DEMİREL - (İstanbul SMMM Odası Sekreteri), Moderatör; Halim BURSALI - ( İSMMMO Yön. Kur. Üyesi), Eğitmen; Nedim BOZ - (İstanbul TESMER Yön. Kur. Üyesi)
Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklamalardan, okulların 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağı, dileyen özel okulların . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
2834 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 8 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edile
İşyeri kiralarında gerçek kişilerden kiralanan mülkler için yapılan vergi stopaj indirimi yüzde 20’den yüzde 10’a;
Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle ivazsız
Vergi Usul Kanunu'nun 370. maddesinde düzenlenen “izaha davet” müessesesinin uygulamasına ilişkin idari anlayış,
1 Ekim 2008 giriş, 1 Ekim 2009 çıkış tarihim olan aynı işyerine 2010'da tekrar giriş yaptım ve halen çalışmaktayım.
Vergi uygulamalarında zaman zaman, yapılması gereken bir muhasebe kaydının yapılmamasının veya yanlış yapılmasının, beyannamelerin süresinde
Salgın sürecinde uygulamaya konulan işten çıkarma yasağı uzatıldı. İşçilerin haklarını korumak için uygulanan işten çıkarma yasağı 17 Eylül'e kadar devam edecek.
Pandemi ücretsiz izni, koronavirüs salgını döneminde çalışma hayatına ilişkin alınan tedbirler kapsamında ortaya çıkan yeni bir olgu.
Bilindiği gibi ülkeye mal ve hizmet ithalinde gümrük vergisi söz konusudur. Ancak 2011’den bu yana bazen uzun süreli bazen daha
Vergi kanunlarına göre maliyenin ilgili birimlerine verilen muhtasar beyanname ile her ay SGK ya verilen aylık prim ve hizmet belgeleri,
Bilindiği üzere, 15.04.2008 tarihinde yayımlanan 2008/13459 sayılı BKK ile kambiyo muamelelerinde uygulanan . . .
İstanbul Sözleşmesi, Türkiye'de son dönemde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.İstanbul Sözleşmesi maddeleri ile kadına yönelik . . .
Başta futbol olmak üzere çeşitli spor dallarındaki ligler tamamlandı ve yeni sezon öncesi transfer dönemi başladı. . . .
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ'de (Sıra No: 519) yapılan tanımlamadan
Anayasa Mahkemesi Borçtan Dolayı Eve Haciz Konulmasını Mülkiyet Hakkı İhlali Saydı. 6 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı ile . . . .