Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması başlayacak mı?
19 Ağustos 2019 Pazartesi
9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla...
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması başlayacak mı?
VERGİ PORTALI

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması başlayacak mı?

Erkan ÇETİN

9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi yasal alt yapısına kavuşturulmuş oldu.

Neden birleşiyor?

Kanunda bu birleşmenin amacı olarak, vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi, bürokrasinin azaltılması ve kayıt dışılığın önlenmesi sayılıyor.

Kimler kapsamda

Uygulama yalnızca muhtasar beyanname verenleri, yalnızca aylık prim ve hizmet belgesi verenleri ve her ikisini birden veren işveren/mükellefleri kapsıyor.

Bunun dışında SGK uygulamasında Ek-9 sigortalılığı olarak adlandırılan ev hizmetlerinde çalıştıranlar ve kapıcı iş yerleri kapsamda olmayacaklar. Ancak bu iş yerlerinin kapsamda olmaması için kolay işverenlik kapsamında tescil edilmiş olmaları, her ay aylık prim hizmet belgesi vermiyor olmaları gerekir.

Ne zaman yürürlüğe girecek?

Haziran 2017 beyannamelerinden itibaren Kırşehir’de, Ocak 2018 beyannamelerinden itibaren de Amasya, Bartın ve Çankırı illerinde pilot uygulama devam ediyor. Bu illerde özellikle ilk başlarda yaşanan sorunlar giderek azalmış durumda.

Ülke genelinde ise bundan önce birkaç defa ertelenen uygulama, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup ilk uygulaması ağustos ayı içerisinde temmuz beyannamesi verilirken yapılacak.

Bununla birlikte, biten özel bina inşaatı ve ihaleli iş üstlenen iş yerleriyle sigortalı çalıştırmaya son veren iş yerleri cari dönem içerisinde de beyannamenin sosyal güvenlik yükümlülüklerine ilişkin bildirimlerini yapabilme imkânına sahip olduklarından, bu iş yerleri temmuz ayında bildirge vermek isterlerse yeni beyannameyle vermeleri gerekecek.

Yeni erteleme beklentilerinin oluştuğu, birçok söylentinin konuşulduğu şu dönemde idarenin bir açıklama yaparak konuyu netleştirmesi faydalı olacaktır. Bordro programlarında bazı uyumlaştırmaların yapılması gerektiğinden bu konunun netleşmesi gerekiyor.

Ücret gizliliği bozuluyor mu?

Özel sektörde pek çok firmada ücret gizliliği politikası bulunuyor. Benzer işleri yapan, benzer pozisyonlarda bulunan çalışanlar zaman içinde performanslarına, kişisel gelişimlerine, yetkinliklerine bağlı olarak şirket içinde belirlenmiş kurallara göre farklı ücretlerle çalışabiliyorlar. Bu ücretlerin gizli kalmasına da özel bir önem veriliyor.

Uygulamada, prime esas kazançla birlikte kişisel gelir vergisi matrahı da bildirim alanları arasında yer alıyor. Bu anlamda beyanname hem prime esas kazanç tavanının altında kalanların hem de tavanın üzerinde yüksek ücret alanların ücretlerini içeriyor. Genel iş yeri uygulamalarında ücret bordroları insan kaynakları tarafından hazırlanıp, muhtasara esas veriler toplulaştırılmış şekilde muhasebe-finans birimiyle paylaşılarak muhtasar beyanname verileri sağlanmış oluyor. Yeni beyanname, hem vergi hem de ücrete ilişkin bilgileri içerdiğinden ve e-beyanname şifresiyle yükleneceğinden ücret bilgilerinin gizliliğinin bozulacağına yönelik çekincelerin doğmasına neden oldu.

Bu konuda yaşanan tereddütleri gidermek için gelir idaresi VUK Sirküler taslağı hazırlayarak internet sitesinde yayımladı. Buna göre, beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartını taşıyan mükellefler/işverenler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi için ayrı bir şifre talebinde bulunabilecekler. Ancak sirkülerde, beyannamenin SGK Bildirimleri sekmesi altındaki verilerle vergiye esas bildirimlerin yapıldığı diğer alanların ayrı girileceği ve yüklenebileceğine yönelik bir düzenleme görülmüyor. Sirküler taslağına göre, tüm beyannamelerin yüklenmesinde kullanılan e-beyanname şifresi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesi şifresinin ayrılması söz konusu. Ancak bordro bilgilerini insan kaynakları hazırlıyorken, muhtasara esas vergi bilgilerini ise muhasebe-finans birimleri hazırlıyor ve yine tek şifreyle yüklenecek ve sorgulanacak olması halinde istenen sonucu doğurmayacaktır. Bu durumda insan kaynakları personelinin beyannamenin tamamını, vergi bildirimlerini de içerecek şekilde, hazırlama ve yükleme yetkinliğini kazanması gerekecek.

Uygulamaya çok az bir zaman kaldı ve mevcut haliyle işverenlerin ücret gizliliğine yönelik tereddütleri giderilemedi. Bu nedenle sirküler taslağının SGK bildirimleri için ayrı, vergiye esas bildirimler için ayrı yükleme ve sorgulamaya imkân verecek şekilde tekrar gözden geçirilmesi ve bu hazırlıkların tamamlanabilmesi için yeni bir ertelemenin biran evvel değerlendirilmesi faydalı olacaktır. (Dünya 10.07.2019)
10- 1.OTURUM ve Konusu "Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveye Genel Balkış" Oturum Başkanı Prof.Dr. F.N.Can Şımga Muğan (Modav Başkanı) ve Panalistler Yerlerini Aldıktan Sonra Sayın Muğan Kısa Kürsüye Gelerek Bir Konuşma Yaptı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Sosyal Politikalar Kurulu'nun yaptığı çalışma tamamlanırsa Meclis'ten yasa çıkması beklenecek.
Bilindiği üzere, Kurumumuz tarafından ülkemizdeki faizsiz finans sektörünün gelişimine katkı sağlamak, söz konusu sektöre özgü finansal işlemleri
Meslektaşın Mücbir Sebep Sorunu Çözüldü. Başkanımız Ethem Yüksel Kahveci; .
17.Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu . . . 17.Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
Bu yıl 19.sunu düzenleyeceğimiz geleneksel Anadolu Odaları eğitim seminerimiz. . .
TMMHP : TÜRMOB ve Odalarda mesleğimiz ve meslek mensuplarının geleceğinin kişisel çıkarlara, makam ve ikballere feda edildiği gerçeği artık hepimiz tarafından bilinmektedir.
Ticari yaşamda bir tarafta mal ve hizmet satışı yapanlar, bir tarafta da bu mal ve hizmetleri satın alanlar bulunmakta, . . . . . .
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Vergi yüzsüzleri listeleri gerçeği yansıtmıyor. Asıl vergi borçluları gizlenirken, çaycılar yönetim kurulu üyesi olarak gösteriliyor
Dünyanın ilk anayasası olan Magna Carta’dan beri verginin adaletli olması gerektiği yazılmıştır. 1215 yılında imzalanan bu sözleşmeden bu yana , , , ,
Doktorları icradan satıyorlar…Cizre İcra Dairesi “taşınır mal” ibaresiyle açık artırma ilanı verdi.“Aşağıdaki cins ve miktardaki mallar satışa çıkarılmıştır” denildi.Satışın “adalet sarayı” önünde yapılacağı duyuruldu.
Diyarbakırlı anneler PKK tarafından çeşitli yöntemlerle dağa kaçırılan çocuklarını geri almak için HDP önünde eylem yapıyorlar.
Bir oda başkanı, bir TÜRMOB başkanı düşünün ki, hukuksuz olduğu halde sizden Nisbi aidat almaya, mahkemenin kararını yok saymaya çalışıyor...
Tek kişinin savunmasıyla ses bulamayan düşünceler meslek örgütleri aracılığı ile toplumsal inovasyonlara dönüşür ve insanların kalbine dokunur.
Emeklilik çalışanların en büyük hayali. Fakat bazen iş ortamındaki zorluklar, amirlerin olumsuz tutumları, iş arkadaşları gibi sebeplerle çalışmak işkence haline gelebilir.
Seni evlatlıktan reddederim. Mirasımdan mahrum bırakırım. Çok bilinen bir Yeşilçam repliği. Ancak, gerçek hayat filmler gibi olmuyor!..
Bilindiği gibi 213 sayılı VUK hükümlerine göre, vergi incelemelerinde uyulacak ilkelerle ilgili yönetmelik ..