Yapılandırdıkları borçlarını ödeyemeyenlere ikinci bir şans!
31 Aralık 2018 Pazartesi
7143 sayılı kanunla vergi ve sigorta borçlarına yapılandırma imkanı getirilmiş ancak özellikle ilk iki taksitin ödenmesi şart koşulmuştu.
Yapılandırdıkları borçlarını ödeyemeyenlere ikinci bir şans!
Yapılandırdıkları borçlarını ödeyemeyenlere ikinci bir şans!

Ekrem Öncü
ekrem.oncu@dkrdenetim.com.tr

7143 sayılı kanunla vergi ve sigorta borçlarına yapılandırma imkanı getirilmiş ancak özellikle ilk iki taksitin ödenmesi şart koşulmuştu. Kanundan yararlanıp da ödeme yapamayarak şartları ihlal edenlere 7159 sayılı kanunla ikinci bir şans verilmiş oldu. 7159 sayılı kanun 28.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve ödemelerini yapamayarak şartları ihlal edenlere ödemedikleri borçlarını Şubat 2019 sonuna kadar ödemeleri için süre tanındı.

YAPILANDIRILIP ŞARTLARI İHLAL EDİLEN BORÇLARIN ÖDENMESİ!

7143 sayılı kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu hâlde 28.12.2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek 7143 sayılı kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için 7143 sayılı kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen geç ödeme zammı  (gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı) ile birlikte, ödemeleri şartıyla 7143 sayılı kanun hükümlerinden yararlandırılır. Bu oran halen aylık %2 olarak uygulanmaktadır.

Ancak bu kapsamında yapılacak ödemeler için 7143 sayılı kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri (katsayı uygulanmayacağına dair) hükümleri uygulanmaz.

ARALIK VE OCAKTA ÖDENECEK TAKSİTLERİN ÖDEME SÜRELERİ DE ŞUBAT SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR!

7143 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin on üçüncü fıkrası hükümleri (Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar ve tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların yurt dışında elde ettikleri bazı kazançlara ilişkin hükümler) hariç olmak üzere 7143 sayılı kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatılmıştır.

BİR YILDA İKİDEN FAZLA TAKSİTİNİ ÖDEMEYENLERİN DURUMU!

7143 sayılı kanunun 3'üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası (Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilmekte olan amme alacaklarından yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için bu madde ile 2 nci madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.) ile 8'inci maddesinin altıncı fıkrasında (Bu madde ile 7'nci madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlular, taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler)  vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların anılan fıkra hükümlerine göre ödenmemesi nedeniyle 28.12.2018 tarihi itibarıyla 7143 sayılı kanun hükümlerini ihlal etmiş olan borçluların ihlale neden olan tutarları, şubat 2019 sonuna kadar ödemeleri ya da bu süre içinde veya 28.12.2018 tarihinden önce yaptıkları başvurulara dayanılarak 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre çok zor durumda olduklarının tespit edilmesi hâlinde bu borçlular da 7143 sayılı kanun hükümlerinden yararlandırılacaktır.     

PİŞMANLIKLA VE KENDİLİĞİNDEN VERİLEN BEYANNAMELER NEDENİYLE KESİLEN CEZALARI ÖDEMEYENLER İLE EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİNDE BULUNMAYANLARA DA İKİNCİ BİR ŞANS VERİLMEKTEDİR!

7143 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin onuncu fıkrası (7143 sayılı kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak 7143 sayılı kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar;

a) 213 sayılı Kanunun;

1) 371'inci maddesine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak pişmanlık zammı yerine 7143 sayılı kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; 7143 sayılı kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla pişmanlık zammı ve vergi cezalarının tamamının,

2) 30'uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre kendiliğinden verilen beyannameler üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak gecikme faizi yerine 7143 sayılı kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; 7143 sayılı kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gecikme faizi ve vergi cezalarının tamamının,

b) 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilmesi gerektiği halde 7143 sayılı kanunun yayımı tarihi itibarıyla emlak vergisi bildiriminde bulunmayan veya bildirimde bulunduğu hâlde vergisi eksik tahakkuk eden mükelleflerce bildirimde bulunulması ve tahakkuk eden vergi ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine 7143 sayılı kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; 7143 sayılı kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezalarının tamamının,

c) 4458 sayılı Kanuna ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği halde yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların gümrük idaresinin tespitinden önce kendiliğinden bildirilmesi durumunda, gümrük vergilerinin tamamı ile hesaplanacak faiz yerine 7143 sayılı kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; 7143 sayılı kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla faizlerin ve idari para cezalarının tamamının, tahsilinden vazgeçilir.) hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu hâlde 28.12.2018 tarihi itibarıyla 7143 sayılı kanun hükümlerini ihlal eden borçluların ihlale neden olan tutarları, Şubat 2019 sonuna kadar ödemeleri, ödeme süresi gelmemiş taksitleri ise 7143 sayılı kanunda öngörülen şekilde tamamen ödemeleri hâlinde ilgili mevzuat uyarınca kesilmesi gereken vergi cezaları ve idari para cezalarının kesilmesinden ve tahakkuk edip etmediğine bakılmaksızın bu alacaklardan ve bunlara ilişkin fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

MATRAH ARTIRIP ÖDEME YAPMAYANLARA DA MATRAH ARTIRIMI HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMALARI İÇİN İKİNCİ BİR ŞANS VERİLMEKTEDİR!

7143 sayılı kanunun 5 inci maddesi hükümlerine göre matrah ve/veya vergi artırımında bulunduğu hâlde tahakkuk eden vergileri süresinde ödemeyerek maddeden yararlanma hakkını kaybetmiş olanlar, ihlale neden olan tutarları Şubat 2019 sonuna kadar, ödeme süresi gelmemiş taksitleri ise 7143 sayılı kanunda öngörülen şekilde tamamen ödemeleri hâlinde 5 inci madde hükümlerinden yararlandırılır. Bu takdirde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce matrah ve/veya vergi artırımına konu yıllar ve vergi türleri ile ilgili olarak;

a) Başlanılmış olan vergi incelemeleri ile tarhiyat öncesi uzlaşma, takdir ve tarh işlemleri,

b) Vergi/ceza ihbarnamesi tebliğ edilmiş olan vergi ve cezalara ilişkin olarak;

1) Dava açma süresi geçmemişse, dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talebi süreleri,

2) Uzlaşmaya başvurulmuş ise uzlaşma işlemleri, dava açılmışsa davaya ilişkin yargılama işlemleri ile mahkemelerce verilmiş kararların infazı,

c) Açılmış davalarla ilgili kanun yollarına başvuru süreleri ile yargılama işlemleri ve mahkemelerce verilmiş kararların infazı,

ç) Matrah ve/veya vergi artırımı hükümlerinin ihlal edilmiş olması sebebiyle ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış tarhiyatlar üzerine tahakkuk etmiş alacakların takip ve tahsil işlemleri,

7143 sayılı kanun hükümleri ihlal edilmediği sürece durur. 7143 sayılı kanun hükümlerine uygun ödeme yapılmadığı takdirde duran süreler ve işlemler, ihlale neden olan taksitin ödeme süresinin son gününü takip eden günden itibaren devam eder. 7143 sayılı kanunun 5 inci maddesi hükümlerine göre tahakkuk eden vergilerin 7143 sayılı kanun hükümlerine göre ödenmesi şartıyla; bu fıkrada belirtilen başlanılmış olan vergi incelemeleri, tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma, takdir, tarh işlemlerinden vazgeçilir, davalar sonlandırılır, mahkemelerce verilmiş kararlar infaz edilmez, yargılama giderleri taraflarca talep edilmez, tahakkuk etmemiş alacaklar ile tahakkuk etmiş vergiler ve bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ile vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilecektir.

7143 sayılı kanunun 5 inci maddesi hükümlerine göre matrah ve/veya vergi artırımında bulunduğu hâlde tahakkuk eden vergileri süresinde ödemeyerek maddeden yararlanma hakkını kaybetmiş olan mükelleflerden 28.12.2018 tarihinden önce ödenmesi gereken tutarların tamamının tahsil edilmiş olması hâlinde, bu mükellefler de anılan madde hükümlerinden yararlanacaktır.

7143 ŞARTLARINI İHLAL EDENLERDEN YAPILAN TAHSİLATLAR İÇİN NASIL İŞLEM TESİS EDİLECEKTİR?

7143 sayılı kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu hâlde 28.12.2018 tarihi itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek 7143 sayılı kanun hükümlerini ihlal eden borçlulardan, 28.12.2018 tarihinden önce 7143 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar, 7143 sayılı kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak bu madde hükmüne göre mahsup edilir. Bu şekilde yapılan mahsup sonrasında 7143 sayılı kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarlardan fazla ödendiği tespit edilen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilir.

Borçlarını yapılandırıp ya da matrah artırıp şartları ihlal edenlere ikinci bir şans verilmiştir. Bilindiği gibi Mart ayında seçimler yapılacaktır ve sonrasında yakın zamanda seçim bulunmamaktadır. Dolayısı ile yapılandırma ya da şartları ihlal edenlere üçüncü bir şans daha verme kanunları yakın gelecekte çıkmayabilir.  O nedenle verilen bu ikinci şans iyi değerlendirilmelidir.
2- Oturum Başkanı İYMMO Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Karabıyık ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş Toplantı İçin Yerlerini Aldıktan Sonra Sayıştay Başkanı, Sayıştay Hakkında Kısa Bir Açıklama Yaptı.
” Başta Atamız Mustafa Kemal Atatürk Olmak Üzere Canını vatana siper etmiş, cesaretiyle destan yazmış tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz…
İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilmesi ve Yüzde 80’inin Bankaya Bozdurulması..
Dönüşüm veya Yok Olmak…Dijital teknolojiler ile tetiklenen 4. Sanayi devriminin inşa edildiği bugünlerde, yapay zekâ, robot kullanımı,
Bağımsız Mali Müşavirler Grubu; WOW İstanbul Hotels&Convetion Centerde Dayanışma Yemeğinde Bir Araya Geldi.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, borçlu çiftçinin tarla-bahçede kullandığı traktörünün haczedilemeyeceğine hükmetti.
2019 yılının Mart ayına girmiş bulunmaktayız. Yılın Mart ayı beyan ayı demek oluyor. Bugünkü yazımızda kira geliri elde edenlerin nasıl vergilendirileceklerini ele alacağız.
Bilindiği gibiTürkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 15 Şubat 2018 tarihinde kabul edilen ve 10 Mart 2018 Tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Yıllık beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak indirimler nelerdir? Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler,
Varlık Fonu tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının bazı sınırlamalardan muaf tutulmasına karar verildi.
Emekliler bu yıl 2 bin lira bayram ikramiyesi alırken, hanesine aylık bin 305 lira da evde bakım desteği girebilecek
Kızılay Kan Merkezi’nce yürütülen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına mali müşavirler de destek verdi.
Bursa Çağdaş Muhasebeciler Grubu Aday Tanıtım Toplantısı 09 Mart 2019 Cumartesi Günü BAOB Yerleşkesi, Oditoryum da Yapıldı.
2018’de elde edilen kira gelirlerinin 1-25 Mart 2019 arasında beyan edilmesi gerekiyor. Kira geliri elde edenler,
Biz yıllardır gol yiyoruz. Yemeye de devam ediyoruz. Hani derler ya tatlı tatlı yemenin acı acı. ... diye tamda öyle bir durumdayız
Ödeme emri, 6183 sayılı kanunun “Amme Alacağının Cebren Tahsili”başlığını taşıyan ikinci kısmında 55.maddede düzenlenmiş olup, kamu alacağını vadesinde ödemeyenlere 7 gün içinde