“Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu” Nun 31 Ağustos 2021 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekiyor.
15 Temmuz 2021 Perşembe
Nazım Anıl - YMM
529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil);
“Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu” Nun 31 Ağustos 2021 
Tarihine Kadar Verilmesi Gerekiyor.

Nazım Anıl - YMM 
Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Sirküler Tarihi : 14.07.2021

Sirküler No : 2021 / 128

Konu : “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu” Nun 31 Ağustos 2021 
Tarihine Kadar Verilmesi Gerekiyor.

Özet : 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla faal 
olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil);
 
a) Kurumlar vergisi mükellefleri ile; 
b) Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi  olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin  yöneticileri, mütevellileri veya temsilcilerine, gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini verme zorunluluğu  getirildi. 

A-) Gerçek faydalanıcının tanımı nasıldır? 
Gerçek faydalanıcı; tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişi olarak tanımlanmaktadır. 

B-) Form ne zaman verilmelidir? 

Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmek zorundadır. 
Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükellefler ile diğer kişiler gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bir form ile elektronik ortamda bildirmek zorundadır. 

Yeni mükellefiyet tesisini veya bilgi değişikliğinin, bunların gerçekleştiği tarihi takip eden bir ay içerisinde bildirilmeleri gerekmektedir. 

6- Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Lütfü Özen' Söz Verdikten Sonra, Başkan Hamit Gören ve İrfan Demirci Konuklara ve Meslek Mensuplarına Teşekkür Ettikten Sonra İktisadi Dayanışma Objektifie Topluca Resim Verdiler.
Finansal Piyasalarda VİOP & Teknik Analiz Eğitimi
7256 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Matrah Artırımları ve SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.