2022 Yılı Vergi Politikasında Adımlar
06 Kasım 2021 Cumartesi
Gürsel Yurtbahar
2022 yılı içinde açıklanan MALİYE POLİTİKASINDA sağlıklı gelir kaynağı, verginin tabana yayılması, VERGİ POLİTİKASINDA kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi kayıp-kaçağının boyutunun ölçülmesi ve politika analizlerinin yapılması öngörmektedir.
2022 Yılı Vergi Politikasında Adımlar

2022 yılı içinde açıklanan MALİYE POLİTİKASINDA sağlıklı gelir kaynağı, verginin tabana yayılması, VERGİ POLİTİKASINDA kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi kayıp-kaçağının boyutunun ölçülmesi ve politika analizlerinin yapılması öngörmektedir.

Bu öngörülerin yapılması için; verilerin doğruluğu, inceleme konuların bulgularının, mevcutların değerlendirilmesi konusunda bilgisel -eğitimsel konuların değerlendirilmesi gerekir.

Bu öngörülerin yapılması için, son zamanlarda yayınlanan kanunların iki tanesine bakalım.

1-21.10.2021 tarih 7339 sayılı kanun ile kooperatifçilik kanununda yapılan olumlu konular;

Kanun maddelerinde belirtilen yıllık hazırlanan mali tabloların ve denetim raporlarının genel kurul dan 15 gün önce olmak kaydı ile bir sene boyunca elektronik olarak incelemeye açık olması.

Genel kurullara elektronik ortamda katılma imkânı. Yöneticilerin seçildiği tarihten sonra dokuz ay içinde eğitimlerin tamamlanması gerekmektedir. Kooperatifçilik gönüllülük esasına dayanan etkin bir çalışmayı gerektiren toplumsal gerekliliktir.

Yöneticilerin muhakkak eğitimli ve mevzuata hâkim olmaları gerekir. Ancak vergisel boyuttaki gelişmeler ve güven duygusu için, BAĞIMSIZ DENETÇİ gözü ile denetimin yapılması çok önemlidir.

Kanunun 9. Maddesi gereği;

*.................Dış denetim genel kurulca alınan karar doğrultusunda;

a)    Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçiler,

b)    1.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa tabi meslek mensupları,

c)    ilgili Bakanlıkça dış denetimle yetkilendirilen, bağlı olunan merkez birlikleri veya merkez birliği

kurulamamışsa bağlı olunan birlikler, tarafından yapılabilir...................................."

Kooperatiflerin birliklere-merkez birliklere bağlı olmaları zorunlu olmalıdır. Birlikler kendilerine bağlı kooperatifleri yönetim/muhasebe/ işleyiş konularında eğitimler vermektedirler.

Ancak; kooperatiflerin ve birliklerin mali-vergisel denetimi muhakkak kanunun a ve b maddesinde belirtilen meslek mensupları tarafından yapılmalıdır.

"c" maddesinde belirtilen denetim yönetim ve işleyiş konularında olabilir.

Genel kurullara katılan TEMSİLCİ katılmaması konusunda açıklık ve kadın-engelli vatandaşlara yönelik maddeler ise günümüze uygun ve olması gereken uygulamalardır.

Bu kanunda 2022 yılı vergi politikaları için olumlu adım atılmıştır.

2- 14.10.2021 tarih 7338 sayılı kanun ile VUK yapılan değişikle;

Kanun maddesine göre, 1.01.2021 tarihinden itibaren BASİT usul mükellefler ticari kazanç ve VUK maddesi hükümleri gereği defter tutma istisnası getirilmiştir. Bu madde kayıt dışını destekleyen ve vergi politikasına aykırı olan ve zamanlama açışından yanlış olan bir uygulamadır.

Bu madde dışında; alış bedeline göre değerleme yapılması ve maliyetlerin alış bedeline eklenmesi, Amortismanları günlük olarak isteğe bağlı uygulanması, çifte vergilendirmede "KARŞILIKLI ANLAŞMA " imkanının gelmesi ( bu uygulamanın meslek mensupları tarafından yapılması, sermaye artışının NAKİT olarak yapılması halinde alınan faizde indirim yapılması olumlu adımlardır......

Bu kanunda ise vergi politikalara uygun adım tam olarak atılmamıştır.

SONUÇ:

1- Dünya da yüz yılda bir gelişen olay olarak nitelenen, Birleşmiş Milletler tarafından 2012 yılı

ULUSLARARASI KOOPERATİFLER yılı olarak kabul edilmiştir. Bu konu ile ilgili 14.04.2012 yılında KOOPRATİFÇİLİK konusundaki yazımda ve 13.11.2014 tarihinde BAĞIMSIZ DENETÇİLİK yazımda da TK 397 maddesi gereği DIŞ DENETİM konusunda meslek mensuplarının denetiminin önemini belirtmiştim.! yazılarımı İKTİSADİDAYANIŞMA.COM sitesine girerek okuyunuz lütfen..........)

ÖNERİMİN YEDİ SENE SONRA DİKKATE ALINMASINA SEVİNDİM...

2- Kayıtdışı ile mücadelede en önemli unsur DENETİM olması ve DENETİMİN ana unsuru DENETÇİ Olduğu için, kanuna göre yetki almış kişiler tarafından yapılmalıdır.(TTK 400.mad)

Tüm mükelleflerin sınıflama olmadan, deftere tabi, denetime açık, şeffaflık ilkesi gereği aynı standartta olması halinde istenilen amaçlara ulaşmak mümkündür.

3- Kayıt dışı ile mücadelenin ana unsuru tüm vergisel/ SGK primlerinin oranlarının düşürülmesi ve kayıt dışını destekleyen kanun maddelerin /unsurlarının kaldırılması gerekir.

Meslek mensupları olarak eğitim/tecrübe/bilgi olarak vergisel politikalar ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede MESLEKİ ÖRGÜT olarak hazırdırlar..............

Saygılarımla...
21- Sunumları Yapan Nermin Özcanyaş ve Ünal Durmuş Ali Gökçe'yi Anma Töreninde Ali Gökçe Anna Töreni Tamamlandıktan Sonra Hep Birlikte İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resmi Verdiler.
REKLAM ALANI
Marmara Üniversitesi İ. İ. B. İstanbul Yüksek Ticaret F. Mezunlar Derneği İstanbul Şube Başkanlığından
Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisinde Dönem Sonu İşlemleri ve Özellik Arz Eden Hususlar Tüm yönleriyle E-defter E-fatura ve E-İrsaliyeye Geçiş Süreci konulu kahvaltılı eğitim toplantımız Uyumsoft sponsorluğunda gerçekleştirilecektir.
Yeni Dernek Merkezimizin (Şubemizin) Açılışında Sizleri Aramızda Görmekten Onur Duyarız.
Dr. SMMM Mete Akyol'la "Kriz ve Krizlerin Finansal Tablolara Etkisi" Canlı Yayında Masaya Yatırılacaktır.