2022 yılı beyan sınırları, indirim ve istisna tutarları
05 Ocak 2022 Çarşamba
2022 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 9.500 lirası gelir vergisinden müstesna. 2021 . .
2022 yılı beyan sınırları, indirim ve istisna tutarları
VERGİ PORTALI

2022 yılı beyan sınırları, indirim ve istisna tutarları

Recep BIYIK
recep.biyik@tr.pwc.com

Kira geliri istisna tutarı
2022 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 9.500 lirası gelir vergisinden müstesna. 2021 yılı gelirleri için bu tutar 7.000 lira idi.

Bu tutarı geçmeyen konut kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekmiyor. Kira gelirinin bu tutarı geçmesi halinde ise bu kısım gelir vergisinden istisna.

İstisna tutarının üzerinde gelir elde edilmesine rağmen beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda, istisnadan yararlanma hakkı ortadan kalkıyor.

Taşınmaz alım satım kazançlarında istisna
Gelir Vergisi Kanunu’na göre, satın alma tarihinden itibaren beş yıl içinde yapılan taşınmaz satışından elde edilen kazançlar gelir vergisine tabi.

2022 yılında taşınmaz mal satışından elde edilen kazançların 25.000 liralık kısmı gelir vergisinden istisna. Bu tutar 2021 yılında elde edilen kazançlar için 19.000 lira idi.

Bazı gelirler için beyan sınırları
2022 yılında elde edilen, vergi kesintisine tabi tutulmamış veya istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı 3.800 lira.

Yurt içinde elde edilen alacak faizleri veya yurt dışında elde edilen faizler bu kapsamda.

Gelirin beyan sınırını geçmesi halinde, geçen kısmın değil gelirin tamamının 2023 yılında verilecek beyannameye dahil edilmesi gerekiyor.

2021 yılında elde edilmiş olan, vergi kesintisine tabi tutulmamış menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyan sınırı 2.800 lira idi.

Veraset ve intikal vergisi istisna tutarları
Bağışlar ve miras kalan değerler nedeniyle hesaplanan veraset ve intikal vergisi matrahından indirilecek istisna tutarları 2022 yılı için aşağıdaki gibi.

Eş ve çocuklardan her birine isabet eden miras hisselerinde

455.635 TL

Çocuk bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde

911.830 TL

Bağışlarda

10.491 TL

Yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde

10.491 TL


Engellilik indirimi tutarları
Çalışma gücünü belli ölçüde kaybeden ücretlilerle serbest meslek erbabı engellilik indiriminden yararlanabiliyor ve gelirlerinin bir kısmı bu çerçevede gelir vergisine tabi tutulmuyor. Ayrıca, bakmakla yükümlü olunan özürlü kişi varsa, ücretli ve serbest meslek erbabı, bu kişiler için de indirimden yararlanılabiliyor.

2022 yılında dikkate alınacak engellilik indirimi tutarları aşağıdaki gibi oldu:

- Çalışma gücünün %80’ini kaybedenler için 2.000 lira.

- Çalışma gücünün %60’ını kaybedeler için 1.170 lira.

- Çalışma gücünün %40’ını kaybedenler için 500 lira.

Vergiden müstesna harcırah tutarları
Çalışanlara verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündelikler kadar olan veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna.

Devlet memurlarına verilen yurt içi gündelik tutarları Bütçe Kanunu’yla, yurt dışı gündelik tutarları ise Cumhurbaşkanı Kararı ile belirleniyor ve bu tutarlar özel sektörde çalışanlar için de vergiden müstesna harcırah tutarını belirliyor.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun eki H-Cetveli’yle belirlenen tutarlar çerçevesinde, personele yurt içi seyahatler nedeniyle ödenen harcırah gündeliğinin 92,00 liralık kısmı gelir vergisinden müstesna.

Yurt dışına yapılacak seyahatlerde personele ödenecek gündeliğin vergiden istisna edilecek kısmı son olarak 30.01.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla belirlendi. Tutar gidilen ülkeye göre değişiyor. KKTC’ye yapılacak yolculuklar için ise tutar halen 192,60 lira. Bu tutarların kısa süre içinde çıkacak yeni bir karar ile güncellenmesi beklenebilir.

Sosyal güvenlik primine esas kazançların alt ve üst sınırları
Sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca, sosyal güvenlik primine esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 7,5 katıdır.

2022 yılında uygulanacak olan, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primine esas kazançların alt sınırı aylık 5.004,00 lira, üst sınırı ise 37.530,00 liradır.

Vakıflara vergi muafiyeti tanınmasında aranan asgari malvarlığı ve gelir tutarları
Bakanlar Kurulu’nca vakıflara “vergiden muaf vakıf” statüsü verilebilmektedir. Bu statünün verildiği vakıflar, statünün verdiği ayrıcalıklı konum yanında, başta bunlara yapılan bağışların bağış yapanlarca belirli ölçüde matrahtan indirimi olmak üzere çeşitli vergi ayrıcalıklarına da kavuşmaktadırlar.

Vakıfların vergiden muaf vakıf sayılabilmesinde, diğer koşulların yanında, talepte bulunan vakıfların belirli bir gelir getirici malvarlığına ve yıllık gelire sahip olmaları aranmaktadır.

Asgari malvarlığı ve gelir tutarları yıllar itibariyle değişmektedir. 2022 yılında vergi muafiyeti talebinde bulunacak vakıfların vergi muafiyeti talebinde bulundukları tarihte en az;

- 2.551.000 lira gelir getirici mal varlığına ve

- 230.000,00 lira yıllık gelire (kamu kaynaklı yardımlar ve bağışlar hariç)

sahip olmaları gerekir. Faaliyet süresi 6-12 ay olan vakıflar için bu tutarlar iki kat olarak aranıyor.

Fatura düzenleme sınırı
2021 yılında 1.500 lira olan fatura düzenleme sınırı 2022 yılı için 2.000 lira oldu.

Buna göre, 2022 yılında nihai tüketicilere yapılan 2.000 liradan daha küçük tutarlı satışlar için, müşterinin de istememesi koşuluyla, fatura düzenleme zorunluluğu yok. Bu satışlar için perakende satış fişi düzenlenmesi mümkün.

Doğrudan gider yazma sınırı
Satın alınan demirbaşlar için, doğrudan gider yazma sınırı, 2022 yılı için 2.000 lira oldu.

Buna göre, 2022 yılında satın alınan demirbaşlardan bedeli bu tutarı aşmayanlar doğrudan gider kaydedilebilir. (Dünya)
REKLAM ALANI
14-15 Mayıs 2022 de İSMMMO 25. Genel kurulu yapıldı. Toplamda tam 11 grup katıldı. Üye sayısı 46.514 kullanılan oylar 15.135 oldu.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 88’inci maddesi gereği olarak “Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hâsıl olan zararlar . . .
22 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7351 sayılı Kanun’la, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde yapılan düzenlemeyle;
YMM ve SMMM Odaları Genel Kurul Tarihleri - (2022)
Ülkemize elini kolunu sallayarak, yanında valizi bile olmadan gelen ve sayıları net olarak . . .
Katma Değer Vergisi iade taleplerinde, mal ve hizmet alımı yapılan alt mükelleflerden kaynaklanan
Her yıl, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde Engelliler Haftası kutlanıyor.
Vergi mahkemeleri, idari yargının özel görevli, idare mahkemeleri ise genel görevli yargı mercileridir.
Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerinin,. . . .
Bir Afrika atasözü der ki: “Aslan, ceylan, sırtlan ve zebra yan yana koşuyorsa orman yanıyor demektir…!”
Türkiye’nin en büyük akademik meslek odası İstanbul SMMM Odasında Seçim Sonuçları Belli Oldu.
İstanbul SMMM Odasında Bir Araya Gelerek Bazı Mesleki Konuları Masaya Yatırdık.
17 Mayıs 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 I. Geçici Vergi Dönemine . . . .
Değerli dostlar, çok kıymetli kardeşlerim, meslektaşlarım; bildiğiniz üzere 14-15 Mayıs tarihinde 25. İSMMMO Olağan Seçimli Genel Kurulu . . .
Geçtiğimiz perşembe günü kurumlar vergisi beyan dönemi bitti. Mart ve nisan aylarının yoğun . . .
Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Sordu, BMMG Yürütme Kurulu Başkanı Turgay Kanarya Cevap Verdi.
BRİDGE RESTAURANT ta QNB e Finans Sponsorluğunda ÇDM Birliği Mensupları Bir Araya Geldi.
1990 yılından beri Meslekte Birlik Grubuna hizmet ettim. Hizmete başladığımda daha belgemi bile almamıştım.