6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında ne bilmeliyiz !
19 Nisan 2021 Pazartesi
Özge Özgüroğlu
2016 yılında yasal düzenleme ile hayatlarımıza giren ve kısaca KVKK olarak adlandırılan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında ne bilmeliyiz ilk yazımda kısaca bunları siz değerli okurlarla paylaşmak istedim.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında ne bilmeliyiz !

Avukat Özge Özgüroğlu

2016 yılında yasal düzenleme ile hayatlarımıza giren ve kısaca KVKK olarak adlandırılan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında ne bilmeliyiz ilk yazımda kısaca bunları siz değerli okurlarla paylaşmak istedim.

Öncelikle “kişisel veri” olgusunun ne anlama geldiği, hangi verilerin kişisel veri olduğu yönünde kolay anlaşılır bir ölçü belirleyip veri sorumlusunun ve veri işleyenin dikkat etmesi gereken noktalara değinelim. 

Yürürlükte olan KVKK’da kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tarif edilmektedir. Yani korunması amaçlanan verinin kaynağı mutlaka gerçek kişi olmalıdır. Pratikte bunun karşılığı tüzel kişiliğe ait verilerin bu kanun kapsamında koruma altına alınmamış olmasıdır.  

Tüzel kişiliğe ait veriler ise başkaca mevzuatlarla korunmakta olup o da başka bir yazımızın konusu olsun...

Dönelim KVKK’ya ve mutlaka gerçek kişiye ait olması gerektiğini bildiğimiz kişisel veriyi işleyenlerin ve veri sorumlularının dikkat etmesi gereken noktalara; kişilerden aldığımız her bir bilgi mesela; işçiye özlük dosyası oluştururken aldığımız sabıka kaydı, nüfus kayıt bilgileri, asgari geçim indirimi bildirim formu, diploma örnekleri, iş başvurusu yapan kişilerin özgeçmiş belgeleri ya da telefon aracılığıyla pazarlama yapan bir firmaysak eğer bilgi havuzunda bulunan telefon numaraları gibi verilerin ne şekilde kaydedileceği, depolanacağı, saklanacağı ve aktarılacağı gibi veriyi işleyen her tür eylem biçimi KVKK kapsamında detaylı olarak düzenlenmiştir. 

Kişisel veri sorumlularının ve veriyi işleyenlerin veriye ulaşırken, veriyi saklarken, veriyi paylaşırken ve hatta imha ederken yasanın aradığı şekle ve amaca uygun hareket etmeleri başlı başına hukuksal yorum ve desteği gerektirmektedir. 

Örneğin ; işçi tarafından ikame edilen bir alacak davası için mahkemeye sunulan özlük dosyasında dava konusu ile ilgisi olmayan özel nitelikli kişisel veri parmak izi örneğinin de bulunması uygun olmayacaktır.

6698 sayılı KVKK’da, bir de aynı yasada belirlenmiş şartların varlığı halinde kayıt zorunluluğu bulunan ve VERBİS adı verilen Veri Sorumluları Sicili bulunmaktadır.

-Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik tüm veri sorumluları, 

-Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları, 

-Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları, VERBİS’e kayıt olmak zorundadırlar.

Peki zorunluluklara ve mevzuata uygun hareket edilip edilmediğini kim denetlemektedir? Bu görev ve yetki Kişisel Verileri Koruma Kuruluna aittir.

Gerek Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünün ihmali gerekse de sicile kayıt yükümlülüğü olmasa bile veri işleyen ve veri sorumlularının yasada yer alan düzenlemeleri ihlali -Türk Ceza Kanunu hükümleri de saklı kalmak kaydı ile- kabahat kapsamında para cezası yaptırımına tabi olup takdiri cezaların üst sınırlarının oldukça yüksek bedellerle düzenlenmiş olmaları KVKK konusunda veri sorumlusu ve veri işleyenler tarafından iç düzenlemelerin yapılmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını oldukça önemli kılmaktadır.

Bu bağlamda veri sorumlusu olan, veri işleyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin gerekli özeni göstererek yasa hükümlerini hassasiyetle uygulamaları yerinde olacaktır.
6- Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Lütfü Özen' Söz Verdikten Sonra, Başkan Hamit Gören ve İrfan Demirci Konuklara ve Meslek Mensuplarına Teşekkür Ettikten Sonra İktisadi Dayanışma Objektifie Topluca Resim Verdiler.
Finansal Piyasalarda VİOP & Teknik Analiz Eğitimi
7256 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Matrah Artırımları ve SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.