Akaryakıt İstasyonunun Mühürleme Sorununa Yine Yargı Çözüm Getirdi.
30 Eylül 2023 Cumartesi
Esadullah Aslan
Daha önce 21.9.2022-4.10.2022-1.11.2022-5.12.2022 tarihli MAKALELERİMDE Akaryakıt İstasyonu işletmeciliği yapan şirketler hakkında . . . . .

Akaryakıt İstasyonunun Mühürleme Sorununa Yine Yargı Çözüm Getirdi.

 Esadullah  Aslan SMMM - Konya

                        Daha önce 21.9.2022-4.10.2022-1.11.2022-5.12.2022 tarihli MAKALELERİMDE  Akaryakıt İstasyonu işletmeciliği yapan şirketler hakkında yapılan incelemeler neticesinde. ALIŞ faturalarının SAHTE olduğu  gerekçelerine dayandırmak suretiyle.

                            Şirketler adına.

                        > Sahte fatura KULLANMAKTAN dolayı 3 kat vergi ziyaı cezalı tarhiyat YAPILDIĞINI,

                        > Şirket yetkilisi hakkında SUÇ DUYURUSUNDA bulunulduğunu,

                       >5015 sayılı kanun kapsamında da Akaryakıt istasyonunun MÜHÜRLENDİĞİNİ  

                        Bu uygulamaların her birinin ayrı ayrı yargı yerlerinde dava konusu yapıldığını fakat yargı yerleri tarafından karar verilene kadar öncelikle ve özellikle akaryakıt İSTASYONUNUN MÜHÜRLÜ kalacak olmasından dolayı  işletme sahiplerinin MAĞDURİYETLERİNİN çok yüksek seviyelere çıkmış olduğunu ve bu duruma bir çözüm bulunması için konunun muhatlaplarının  tüm merci ve makamlar nezdinde haklarını aramaya devam etmeleri gerektiğini açıklamaya çalışmıştım.

                        Bu işletmecilerden birisi BU SÜRECİ BAŞLATTI VE SONUÇ ALDI, Bu günki makalemde bu süreci tüm aşamalarıyla birlikte açıklamak istiyorum.

                        Şöyle ki,

                            İstasyonu 5015 sayılı kanun kapsamında MÜHÜRLENMİŞ olan bir işletmeci, SAVCILIK makamına bir LAYİHA sunarak hakkında düzenlenmiş olan VERGİ SUÇU raporundaki tespit ve açıklamaların HİÇBİRİSİNİN. Ortak ve müdürü olduğu şirketin OLMAYAN bir başka anlatımla İSPATLANMAMIŞ olan  SAHTE fatura KULLANMA fiiline İŞTİRAK etmiş olduğunu göstermeye yeterli içerik ve yeterlilikte olmadığını,

                        Dolayısıyla da,

                        Kendisine atfedilen suçun maddi, manevi ve hukuki unsurlarıyla TAMAM OLMADAN hakkında SUÇ DUYURUSUNDA bulunulmuş olduğunu SAVCILIK makamının bilgi ve takdirine arz ve izah ederek.

                           SORGULAMANIN işbu layihadaki arzlarının dikkate alınması suretiyle yapılmasını ve hatta lüzum görülmesi  halinde konu hakkında BİLİRKİŞİ incelemesin yaptırarak LAYİHASINDAKİ tez ve taleplerinin DOĞRU ve kabul edilebilir olup olmadığının SORGULANIP somutlaştırılması neticesinde tez ve taleplerinin KABULEDİLEBİLİR olduğuna karar verilmesi durumunda KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI  karar ittihazında bulunulmasını arz ve talep ettiği olayda.

                        >Savcılık makamı şirket yetkilisinin sunmuş olduğu LAYİHA dahil soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgeleri  3 kişilik BİLİRKİŞİ heyetine tevdi ederek  dosyaya UZMANLIK görüşünü havi olarak RAPOR sunulmasını istemiş olması üzerine.

                        >BİLİRKİŞİLER dosyaya sunmuş oldukları RAPORDA şirket yetkilisi tarafından savcılık makamına sunulmuş olan LAYİHA dahil tüm bilgi ve belgeleri inceledikten sonra savcılık makamına sunmuş oldukları 2.4.2023 tarihli  raporlarında “…Şüpheli hakkında sahte fatura kullanma suçunun oluşması için  gerekli  somut delillerin bulunmadığı “ yönünde GÖRÜŞ bildirmiş olmaları üzerine.

                        >SAVCILIK makamı 11.4.2023 tarihli kararında “…tüm hususlar birlikte değerlendirildiğinde  bilhassa 3 kişilik heyetten oluşan BİLİRKİŞİ RAPORU da göz önünde bulundurulduğunda  ŞÜPHELİLERİN ÜZERLERİNE ATILI SUÇU İŞLEDİKLERİNE DAİR  KAMU DAVASI AÇMAYA YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTURACAK  HERHANGİ BİR DELİLİL ELDE EDİLEMEDİĞİ bu haliyle  şüpheliler hakkında  SORUŞTURMA işlemlerine DEVAM EDİLEMEYECEĞİ tüm dosya kapsamından ANLAŞILMAKLA    Şüpheliler hakkında açıklanan nedenlerle KAMU ADINA KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA …” kararını vermiş olması üzerine

                        >Bu karar …VDK tarafından bir üst mahkemeye İTİRAZI üzerine  …Sulh ceza Hakimliği 26.4.2023 sayılı kararında

                        “ …şüpheli hakkında KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR  KARARDA usul ve yasaya aykırılık GÖRÜLMEDİĞİNDEN müşteki vekilinin İTİRAZININ  C.M.K nun  173/3 maddesine göre REDDİNE …….KESİN OLARAK  karar verildi “

                         Hükmü vazedilmiş suretiyle Savcılık makamının KMAVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI kararının bu şekilde kesinleştirilmiş olması üzerine.

                        >Şirket yetkilisi tarafından EPDK ya müracaatla  5015 sayılı kanunun 20/2-g  maddesi kapsamında SAVCILIK makamının kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdiği ve üst mahkemenin de bu kararı KESİN olarak ONADIĞINI bu sebeple istasyonundaki MÜHÜRLEME işleminin kaldırılmasını talep etmesi üzerine EPDK tarafından  MÜHÜRLEMENİN KALDIRILMASI ÜZERİNE  işletme normal ticari faaliyetine başlamış olup.

                        >Şirket yetkilisi firmanın MÜHÜRLEME işlemine karşı açmış olduğu davada Yerel mahkeme tarafından verilen RED kararının Ankara  Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesinde istinaf yargılamasının devam ediyor olmasından dolayı, Bahse konu savcılık makamının kovuşturmaya yer olmadığı kararı ve üst mahkemenin bu kararın kesin olarak onanmasını içeren karlarını Bölge İdare Mahkemesine göndererek hukuka uygunluk denetiminin bu fiili, hukuki ve içtihadi gerçeklikler dahilinde yapılmasıyla karar ittihazında bulunulmasını talep etmiş olması üzerine.

                        >Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi 17.5.2023 tarihli kararında “…Açıklanan nedenlerle davacı istinaf başvurusunun KABULÜ ile Ankara    17. İdare Mahkemesince verilen 28.11.2022 tarih….. sayılı kararın KALDIRILMASINA  ….. esastan incelenen davada dava konusu işlemin İPTALİNE ……oybirliği ile karar verildi. ”Hükmünü vazetmek suretiyle MÜHÜRLEME işlemini bu yönden de hukuki yönden vuzuha kavuşturmuş olduğu görülmekte ve anlaşılmaktadır.

                        Tüm bu yaşananları birlikte ve bir arada değerlendirdiğimizde her zaman arz ettiğim gibi İYİKİ YARGI YERLERİ VAR demekten kendimi alamıyorum.

                        Benim yukarıda açıklamış olduğum bu sevindirici durum çok emek yoğun çalışmaların sonucunda meydana çıkmış olduğunu dikkate aldığımızda bu konuda PEK ÇOK MAĞDURİYETLERİN YAŞANDIĞINI VE DEVAM ETMEKTE OLDUĞUNUDA BİLDİĞİMİ ,

                        Dolayısıyla, yargı yerlerinde GERÇEKLERİ kanun maddelerinin lafzı, ruhu ve konuluşundaki maksadın dikkate alınması suretiyle ARZ VE TALEP edilmesi durumunda sonuç alınabildiğinin bu somut göstergesini sizlerle paylaşmak istedim.
REKLAM ALANI
8- Kişisel Gelişim Uzmanı Zafer Yılmaz' la; Diksiyon, İletişim Teknikleri, Kürsüden Dinleyiciye Hitap, Kendimizi Nasıl Tanıtırız, Sesin Kullanımı ve Diyafram Nefes Tekniği Farkındalık Çalışması.
REKLAM ALANI
" Meslek Yasamızın 35. Yılını Kutluyor ve Tüm Meslektaşlarımızı Bekliyoruz."
Gazze Basın Açıklaması