Banka hesapları sır olmaktan çıkıyor
26 Kasım 2020 Perşembe
Ülkeler, kayıt ve beyan dışı bırakılan gelirlerin trilyon dolarlar ile ifade edilmesi üzerine harekete geçerek, vergi kayıp ve kaçaklarını . .
Banka hesapları sır olmaktan çıkıyor
Banka hesapları sır olmaktan çıkıyor

Nedim Türkmen - (Sözcü)

TÜRKİYE 54 ÜLKEYE KİŞİLERİN HESAP BİLGİLERİNİ VERMEYE, 71 ÜLKEDEN İSE ALMAYA BAŞLADI BAŞLARKEN

Ülkeler, kayıt ve beyan dışı bırakılan gelirlerin trilyon dolarlar ile ifade edilmesi üzerine harekete geçerek, vergi kayıp ve kaçaklarını önlemek konusundaki iş birliklerini hem çok taraflı hem de otomatik temelde geliştirmek için OECD tarafından oluşturulan Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi'ni imzalayarak süreci başlattılar.


Finansal bilgilerin otomatik değişimi ile birlikte artık ülkeler, tüm mükelleflerin finansal bilgilerine erişecek ve beyan dışı bırakılan gelirleri tespit edebilecekler. Türkiye de yerleşik kişilerin 71 ülke ve bölgedeki finansal bilgilerine otomatik olarak erişmeye başladı. 54 ülkeye ise hesap bilgilerini iletiyor.

Bu yazı dizimde uygulamanın nasıl işleyeceği ve doğabilecek sorunlara ilişkin çözüm önerileri yer alacaktır.
________________________________________

1 – Otomatik bilgi değişimi sistemi
“Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi Rehberi”, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ülkeler arasında “otomatik bilgi değişimine” imkan veren ve 136 ülkenin taraf olduğu “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” 2011'de hazırlanmıştı. Sözleşme sonrasında “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması” Türkiye tarafından 21.04.2017'de imzalanmış ve 31.12.2019'da onaylamıştı.

Anlaşmaya göre, karşılıklılık esasında anlaşmayı imzalayan ülkeler, ilgili ülkelerin mukimlerine ait finansal hesap bilgilerini finansal kuruluşlardan toplayıp otomatik olarak her yıl o ülke ile paylaşacaktır. Otomatik bilgi değişimine erken uyum sağlayan, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile pek çok diğer ülke otomatik bilgi değişimine 2017 ve 2018 yıllarında başlamıştı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından anlaşmaya taraf ülkelerden Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa ve İsviçre 2020 yılı bilgi değişimi uygulamasına aktivasyon ve teknolojik altyapı çalışmalarının devam etmesi nedeniyle alınmamıştır. 2019 yılına ait bilgilerin paylaşılacağı açıklanmış olmasına rağmen, daha sonra Covid-19 nedeniyle bilgiler verilmemiştir.

OTOMATİK BİLGİ DEĞİŞİMİ NEDİR?

Türkiye, bu yıl mukimi (ikamet eden) olan kişilerin 71 ülke ve bölgede bulunan finansal bilgilerine otomatik olarak erişecek. Ülkemiz, 54 ülkeye ise yurtdışı mukimi olup, Türkiye'de hesapları bulunanların hesap bilgilerini iletecektir.

Uygulama, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından ilk olarak 2014 yılında “common reporting standard” adı altında duyurulmuştur. Uygulama, vergi kayıp ve kaçaklarını önleme alanındaki uluslararası iş birliğini geliştirmek amacıyla, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 107 ülke tarafından 2017 yılında imzalanmış olan “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması” temelinde şekillenmektedir.

Otomatik bilgi değişimi uygulaması; kişilerin, yerleşik (mukim) olduğu ülke dışındaki diğer ülkelerde bulunan finansal hesap bilgilerinin, mukim olunan ülkeye, diğer ülke vergi idarelerince, vergisel amaçlarla kullanılmak üzere mütekabiliyet esaslı (karşılıklı) olarak her yıl gönderilmesidir. Türkiye'de finansal kuruluşlardan bilgi toplamaya yetkili makam, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı GİB'dir. Finansal kuruluşların sorumlulukları, müşteri kayıtlarında yurtdışı mukim olarak görünen kişi ve kurumlara ait bazı bilgilerin GİB'e raporlanmasıdır.Türkiye'de bulunan finansal kuruluşlar, örneğin bankalar, tespit ettikleri hesaplara ilişkin bilgileri Hazine ve Maliye Bakanlığı GİB'e bildirecek ve başkanlık bu bilgileri güvenli bir elektronik ağ üzerinden ilgili ülkelere gönderecektir.

Benzer şekilde karşılıklı olarak (mütekabiliyet esası ile) Türkiye'nin anlaşması bulunan ülkelerde bulunan hesaplara ilişkin bilgiler söz konusu ülkelerin vergi idareleri tarafından ülkemize gönderilecektir. İki ülke arasında bilgi değişimi, hesabın 31 Aralık tarihindeki durumu ile toplanan bilgilere ilişkin olarak bir sonraki yılın eylül ayının sonuna kadar yapılabilmektedir. Kapsama giren bir ülkeye yalnızca o ülke yerleşiklerinin (mukimlerinin) bilgisi gönderilecektir. Bir finansal kuruluşun yurtdışına doğrudan bilgi göndermesi söz konusu değildir.

 
BU PAYLAŞIMIN YAPILMASININ NEDENİ NEDİR?

Uluslararası düzeyde vergide şeffaflık sağlanması amacıyla, dünya genelinde banka bilgilerinin gizlenmemesi konusunda uzlaşılmıştır. Sözleşmeye taraf olan tüm ülkeler işbirliği yaparak vergi kaçaklarını en aza indirmeyi hedeflemektedir.

Otomatik bilgi değişimi taahhüdünün yerine getirilmesi hususu hem OECD hem de AB nezdinde “kara liste” olarak da adlandırılan vergisel açıdan işbirliği yapmayan veya şeffaf olmayan ülke listeleri ve benzeri uygulamalar ile takip edilmekte ve bilgi değişiminde bulunmayan ülkelere çeşitli tedbirler uygulanması konusunda çalışılmaktadır. Türkiye bugün itibarıyla AB'nin gri listesinde yer almaktadır. Ayrıca ülkelerin otomatik bilgi değişimine ilişkin tutumları, uluslararası finans ve kredi kurumları nezdinde de dikkate alınmaktadır.

AB'nin uygulaması muhtemel yaptırımlara örnek olarak “Sürdürülebilir Gelişme İçin Avrupa Fonu”ndan kesintilerin ve garanti kısıtlamalarının uygulanması, üye ülkeler tarafından belirli işlemlere yönelik sıkı denetimlerin yapılması ve bazı giderlerin reddedilmesi verilebilir.

Yarın: Hangi finansal bilgiler paylaşılacak?
Açış Konuşması; Ali Haydar Tunç (İSMMMO Başkan Yardımcısı), Moderatör ; Halim Bursalı (İSMMMO Y.K.Ü), Konuşmacılar ; Yalçın Sütütemiz-(İstanbul TESMER Eğitmeni) ve Mücahit Yılmaz - (İstanbul TESMER Eğitmeni "Yapılandırmada Dikkat Edilecek Hususlar ve İstihdam Teşvikleri"
MHP Konya Milletvekili Esin Kara ve MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ...
Önce konuyu yine özetleyerek başlayalım. Bilindiği gibi 7194 sayılı Kanunla, Değerli Konutlar Vergisi (DKV) ihdas edildi.
Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için yapı tarzı ayrılmaksızın verilebilecek azami teminat tutarı 28 bin TL artırılarak 268 bin TL'ye yükseltildi.
7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile hayatımıza giren vergilerden bir tanesi de . . . .
Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20’nci maddesi uyarınca “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi
Milli Piyango'nun 10 yıl süreyle devredildiği Sisal-Şans Ortak Girişimi'nin ciroyu ilk yılda 3-5 kat artırma taahhüdünün altından “sanal kumar” gerçeği çıktı.
Bugüne kadar çok sayıda vergi yürürlüğe girdi, yürürlükten kaldırıldı, ancak hiçbirisi kamuoyunda bu kadar tartışılmadı. Evet, Değerli Konut Vergisinden bahsediyoruz.
7103 sayılı Kanun’da kadın hizmet erbabı adına verilecek kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin gelir vergisi . . . .
18 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/12/2020 Tarihli ve 2020/966 Sayılı Kararı . . . .
11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla,
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Bu haber, son 300 yılın en önemli ekonomik krizini yaşayan ve COVID-19 salgını ile boğuşan İngiltere’den...
İşverenim İŞKUR'a kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulundu. 5 Ocak 2021 tarihinde kabul edilmediğini öğrendim.
Akaryakıt sektöründe, 2019 yılı sonu itibarıyla 5'i faal 6 rafineri, 93 dağıtıcı ve 12.898 istasyonlu akaryakıt bayisi EPDK'dan . . . .
6637 sayılı Kanun’la Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “diğer indirimler” başlıklı 10. maddesine eklenen (ı) bendi ile şirketlerin nakit yoluyla
Değerli meslekdaşlarım, Avrupa Birliği projelerinin denetlenmesi ve raporlanması hizmetlerinin hizmet sağlayıcısının serbest muhasebeci mali müşavir meslek mensupları olduğunu, . . .