Borç yapılandırmasında nelere dikkat etmek gerekir?
12 Haziran 2021 Cumartesi
Borç yapılandırması, matrah artırımı, stok ve kasa affı, ihtilaflı dosyaların feragat yoluyla çözümü ve bu gibi birçok müesseseyi düzenleyen
Borç yapılandırmasında nelere dikkat etmek gerekir?
Borç yapılandırmasında nelere dikkat etmek gerekir?

Nedim Türkmen - (Sözcü)

Borç yapılandırması, matrah artırımı, stok ve kasa affı, ihtilaflı dosyaların feragat yoluyla çözümü ve bu gibi birçok müesseseyi düzenleyen ‘'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun 09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devlete ait vadesi 30 Nisan 2021'e kadar olan vergi ve sigorta alacakları dahil toplam 476 milyar TL'yi bulan amme alacağı, amme borçluları tarafından peşin ya da taksitle ödenebilecek. Bugün sizlere, borç yapılandırmasına ilişkin dikkat edilmesi gereken çok önemli konuları bir bütün halinde anlatacağım.

BAŞVURU

7326 Sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini veya peşin ödemeyi tercih etmişlerse ilk taksit ödeme süresi içinde borcun tamamını 30.09.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 31.10.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami 18 eşit taksitte ödemeleri gerekir.

Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için Kanun'dan yararlanma talebinde bulunmaları halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir.

Vergi dairesinden vergi mevzuatı gereği iade alacağı bulunan borçlular Kanun kapsamında ödenecek olan borca mahsubunu talep edebileceklerdir. Borçluların mahsup talepleri sadece kendi borçlarıyla sınırlı olacaktır. Bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri şarttır.

7326 sayılı Kanun'dan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, Kanun'da yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanun'un yayımlandığı tarihten sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, gecikme cezası gibi fer'i amme alacağı hesaplanmaz.

ÖDEME

Taksitle ödeme istenmesi halinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

Taksitle yapılacak ödemelerde Kanun maddesine göre hesaplanan tutarlar; 12 ay (6 taksit) için 1,090, 18 ay (9 taksit) için 1.135, 24 ay (12 taksit) için 1.180 ve 36 ay (18 taksit) için1.270 katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ

Yapılandırma hükümlerine göre hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde (30 Eylül 2021) peşin olarak ödenmesi hâlinde;

Bu tutara katsayı ve bu Kanun'un yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.

Fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca %90 indirim yapılır.

7326 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan idari para cezalarından %25 indirim yapılır.

Yapılandırılan alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması hâlinde fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %50 indirim yapılır.

Mükelleflerce kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksitinin süresinde ve tam olarak ödenmiş olması şartıyla, kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde (Kasım 2021) peşin ödemesi halinde; yine katsayı uygulanmaz ve buna ilaveten fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden %50, alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması hâlinde %25, idari para cezalarından %12.5 oranında indirim yapılır.

Kanun'da, Cumhurbaşkanı'na bu Kanun ile ilgili başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini 1 aya kadar uzatma yetkisi verilmiştir. Bu yetki kullanılırsa; yukarıdaki başvuru ve ödeme tarihleri 1'er ay uzayacak.
12- Vergi Müfettişi Ramazan Kaya "7256 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Matrah Artırımları ve SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması" Konulu Sunumlarına Devam Ederken Zaman Zaman Gelen Soruları Yanıtladıktan sonra İktisadi Dayanışma Kameralarına Resim Vererek Seminer Sona Erdi.
Hemen hemen bütün yargı mercileri yılın belli döneminde çalışmalarına ara verirler. Bu dönem “adli tatil” olarak adlandırılmaktadır.. . . . .
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) arasında imzalanan protokol çerçevesinde;
Emisyon primi konusunu ve kurumlar vergisi kanununda bu konuda yer alan istisnayı, dağıtımına bağlı sorunları daha önceki yazılarımda. . .
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 13 Temmuz 2021 gün ve 31540 sayı ile Resmi Gazete’de 529 sıra numarası ile . .
Uluslararası vergilendirmeye ilişkin bugün yürürlükte olan kurallar, 1920’lerde ülkeler arasında varılan ve sonrasında iki taraflı . . . .
Akaryakıt ve LPG Piyasasında Fatura Düzenleme Süresinin Belirlenmesi ile Söz Konusu Sektörler ve Özel Etiket ve İşaret Kullanma . . . .
Turizm sektöründe faaliyet gösteren işyeriyiz. 30.06.2021 tarihine kadar kısa çalışma ve pandemi ücretsiz izin ödeneklerinden faydalandık.. . .
Çekin ödeme aracı yerine kredi ve teminat aracı haline dönüşmesi, karşılıksız çek keşide etmenin ölçülülük ilkesine aykırı olması . . .
Turizm Teşvik Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, yeni teşvikler geliyor zannetmeyelim. Değişiklikler ile sektöre her alanda sopa gösteriliyor,
Manavgat’la başlayan 26 il 53 ilçemizi kapsayan birbirine yakın zamanlarda çıkan orman yangınları ile vatanımızın ciğerleri yanmaktadır.
Yapılan düzenlemeyle 01.01.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında uygulanmak üzere asgari ücret desteği tutarı 75 TL olmuştur.
Vergi Daireleri 02 Ağustos 2021 Pazartesi Günü saat 19:00' a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır.
20. Anadolu Odaları Eğitim Semineri 03-06 Ekim 2021 Tarihinde Titanic Delüxe Golf Belek' te Yapılacaktır.
2021 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 18,14 (yüzde onsekiz virgül ondört) olarak tespit edilmiştir.
Asgari ücret desteğini de içeren torba yasa ile turizmi teşvik kanunda değişiklik yapan yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)