İdari para cezalarına indirim ve taksit imkânı
17 Mayıs 2023 Çarşamba
İdari para cezası; Kabahatler Kanunu ve diğer özel kanunlarda düzenlenen kabahatler kapsamında öngörülen ve kamu kurumlarınca . . . .
İdari para cezalarına indirim ve taksit imkânı
MEVZUATIN İÇİNDEN

İdari para cezalarına indirim ve taksit imkânı

Talha APAK

İdari para cezası; Kabahatler Kanunu ve diğer özel kanunlarda düzenlenen kabahatler kapsamında öngörülen ve kamu kurumlarınca uygulanan idari yaptırım türüdür. Nispi ve maktu olarak belirlenen idari para cezaları her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanıyor. Başlıca idari para cezaları; kimlik bildirme, tütün mamulleri kullanma, yoklama kaçağı, bakaya kalma, sgk, hgs ve trafik cezaları olarak uygulanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı-Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 10/05/2023 Tarih, 32186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: B Sıra No:18 Tahsilat genel Tebliği ile; idari para cezalarında indirim, taksitlendirme, tahsil zamanaşımı ve ölüm halinde cezanın terkinine ilişkin yeni önemli yeni bir düzenlemeye yapılmış, olup konuya ilişkin önceki düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır.

İdari para cezasının ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, cezadan %25 oranında indirim yapılır. Ödeme süresi içinde idari para cezasının toplam %75’inin ödenmesi halinde indirim hakkından yararlanılır. İndirimli olarak yapılan ceza ödemeleri için düzenlenecek makbuzda idari para cezası tutarı, indirim tutarı ve  tahsilat  tutarı ayrı  ayrı  gösterilir. İdari para cezasının ödenmiş olması, idari yaptırım kararına karşı süresi içinde kanun yoluna başvurmaya engel teşkil etmez.

Cezaya muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması halinde idari para cezasının ödeme süresi içinde cezayı veren birimden taksitlendirilmesi talep edilebilir. Taksitlendirme talebinin kabul edilmesi durumunda idari para cezası dört eşit taksitte ve birinci taksit idari para cezasının ödeme süresi içinde, geri kalan üç taksit ise idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde cezayı veren birim tarafından belirlenecek sürelerde ödenir.

İdari para cezalarının taksitlendirilmesi, ilgili vergi dairesine ödeme süresi içinde yapılacak başvuru ile talep edilir. Yapılacak taksitlendirmelerde, teminat ve tecil faizi aranmaz. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idari para cezasının kalan kısmı muaccel hale gelerek takip edilir. Taksitlendirme talebinin reddedilmesi, bu idari para cezası için 6183 sayılı Kanun kapsamında tecil talebinde bulunmaya ve bu talebin kabulüne engel teşkil etmez.

Yeniden belirlenen idari para cezalarında tahsil zamanaşımı; 10.000 TL’den az olanlar için 3, 10.000 TL – 19.999 TL arasında olanlar için 4, 20.000 TL – 49.999 TL arasında olanlar için 5, 50.000 TL ve üzeri olanlar için 7 yıldır. Zamanaşımı süresi, idari para cezasının kesinleştiği takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren işlemeye başlar.

Zamanaşımı süresinin zamanaşımını kesen ve durduran haller de dikkate alınmak kaydıyla dolması durumunda, idari para cezaları takip edilmez ve bu cezaların tahsilinden vazgeçilir.

Ölüm halinde mirasçıların durumu Cezaların şahsiliği ilkesi uyarınca, idari para cezasına muhatap olan gerçek kişinin ölümü halinde bu cezalar mirasçılarından takip edilmez ve cezaların tahsilinden vazgeçilir.

Gerçek kişi hakkında ölüm tarihinden önce veya sonra verilen ve takibi vergi dairesince yapılacak idari para cezalarının ölüm tarihinden sonra takip için vergi dairesine bildirilmesi halinde, bu cezalar vergi dairelerince cezayı veren birime iade edilir. Tüzel kişi hakkında verilen idari para cezasının tüzel kişiliğin mal varlığından tahsil edilememesi durumunda, bu borcun ödenmesinden sorumlu olan gerçek kişi hakkında yapılan takip sürecinde bu kişinin ölmesi halinde, bu borç gerçek kişinin mirası reddetmemiş mirasçıları nezdinde takibe devam olunur.

12/03/2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7440 sayılı bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanunla; Rekabet Kurulu tarafından 31.12.2022 tarihinden önce kesilen idari para cezalarının, 31/05/2023 tarihine kadar başvurularak ödenmesi halinde %50’si silinerek yapılandırma kapsamına alındı. İlgili yapılandırma kanunu hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunanların dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri gerekiyor. (Dünya)
REKLAM ALANI
11- TMUD Genel Sekreteri Bülent Doğu Masum Türker'e Teşekkür Ettikten Sonra , İYMMO Başkanı Vahap Adıyaman'a Tekrar Söz Verdi. Daha Sonra Kapanış Konuşmasını TMUD Başkanı Ahmet Kartal Yaptı.
Gelir Vergisi Kanunu (GVK) açısından gayrimenkul satışlarından elde edilen kazanç; ticari kazanç veya değer artışı kazancı olarak vergiye . . . .
Deprem, seçim ekonomisi, dış ticaret açığı, cari açık, enflasyon ve bütçe açığı ile boğuşan ülkemizde işler zora girince hemen akla vergi oranlarını artırmak geliyor.
Bilindiği üzere, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu düzenlemelerine göre; Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) katılımcı,
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 5/1-ç bendi ile anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıklarında çıkardıkları payların. . .
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğiyle reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75'e çıkarıldı.
11 Kasım 2023 Tarihinde Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Sınavı Yapılacaktır
(2023 - 2022 - 2021 - 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Erdoğan'ın dünkü açıklaması sonrası üniversiteyi açıköğretimden okuyanlara "vergisiz telefon ve bilgisayar" kapısı kapandı. . . . .
Sosyal güvenlik, insanların doğumundan ölümüne ve öldükten sonra da geride kalanları kapsayacak şekilde hayatın her dönemini . . . . . . .
Bugün günlerin en güzeli. Bugün en sevdiğimizin doğum günü. Hepimizin sevgiliye layık olma dileği ile mevlid kandiliniz mübarek olsun.
Gelir Vergisi Kanunumuz ticari faaliyetle ilgili olarak 40. maddesinin 5. bendinde işte kullanılan kiralanmış veya envantere kayıtlı binek . . . .
7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair. . . . .
Başlık sizi şaşırtabilir ancak, durum gerçekten tam olarak böyle! Daha fazla merak ettirmeden söyleyelim: Konu, emtia stok beyanı ile ilgili!
12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda . . . .
Geçen hafta yapılan açıklama ve raporlardan anladığımız kadarıyla, Ek MTV’nin %80’i ödenmemiş. Bir önceki yazımda belirttiğim gibi
Son 1 aydır kamuoyuna yansıyan haberlerde; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi müfettişleri ve vergi dairesi personeli aracılığıyla “tahsilatı hızlandırma çalışmaları” yaptığını duyuyoruz.
Fazla ve yersiz olarak ödenen vergilerin iadesinde faiz uygulamasıyla ilgili ilk özel düzenleme 1998 yılında 4369 sayılı Kanun’la yapıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, adres değişikliği yapan vatandaşların 31 Mart 2024’te . . . . . . .