KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Hakkında.
10 Eylül 2014 Çarşamba
Orhan İşibol
Tebligat Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre KEP edinme ve kullanma mecburiyeti bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Hakkında.

Sirküler No : 0105-2014/005

Tarih : 07.09.2014   

        Sayın Şirket Yetkilileri ve Meslektaşlarım.


Tebligat Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre KEP edinme ve kullanma mecburiyeti bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.


Konu ile ilgili mevzuatlar özetle aşağıdaki gibidir:

19.02.1959 tarih ve 10139 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan 7201 sayılı Tebligat Kanunun 1.nci maddesi kimlerin Tebligat yapacağını tarif etmiştir. İlgili madde; "Kazai merciler, genel ve katma bütçeli daireler, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak bilcümle tebligat, bu Kanun hükümleri dairesinde Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır." şeklinde olup maddede yazılı olanların dışındaki herkes yapılacak tebligatı almaya yükümlü kişi ve kurumlardır. Yani muhataptırlar.

7201 sayılı Tebligat Kanununa, 19.01.2011 tarih ve 6099 sayılı Kanunun 2.nci maddesi ile 7/a maddesi eklenmiştir. 7/a maddesi;


Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir.

Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.


Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. şeklindedir.

Kanunun bu maddesine göre, Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlere yapılacak tebligatların elektronik ortamda yapılması zorunluluğu getirilerek KEP uygulamasının ilk adımı atılmıştır. Yine maddenin son paragrafında "Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir" ifadesi yer almaktadır. Bu ifade aşağıda bir başka kanun maddesinde de geçecek olup açıklaması sırası geldiğinde yapılacaktır.


14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 18.nci ve 1525.nci maddelerinde elektronik posta ile tebligat ifadesi geçmektedir. Maddeler:


MADDE 18- (1) Tacir, her türlü borcu için iflasa tabidir; ayrıca kanuna uygun bir ticaret unvanı seçmek, ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirmek ve bu Kanun hükümleri uyarınca gerekli ticari defterleri tutmakla da yükümlüdür.

(2) Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekir.

(3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.


(4) Tacir sıfatına bağlı olan diğer hükümler saklıdır.


MADDE 1525- (1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.

(2) Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.

şeklindedir.

Türk Ticaret Kanununa konulan bu hükümler Tebligat Kanununda 6099 sayılı kanunla yapılan değişiklikle aynı tarihlere denk gelmiştir.


Tebligat Kanunun 7/a maddesinde ve Türk Ticaret Kanunun 1525 maddesinde yer alan "Yönetmelikle belirlenir" ifadelerinin gereği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 25.08.2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" yerine getirilmiştir.


Bu Yönetmelik ile Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları (KEPHS), başvuru, sorumluluklar, ücretlendirme, hesabı kapatma vs gibi birçok hususlar açıklanmıştır.

Yönetmeliğin 27.nci maddesi İdari Para Cezası ile ilgili olup madde aynen şöyledir:

MADDE 27 – Bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata uygun hizmet vermeyen KEPHS’lere verilecek idarî para cezaları 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 9 uncu, 60 ıncı ve 61 inci maddelerine göre Kurum tarafından hazırlanan İdari Para Cezaları ve Tedbirler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde belirlenir.

ifadesinden de görüleceği üzere İdari Para Cezası sadece Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları (KEPHS) için öngörülmüştür. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) almak yükümlülüğünde olanlar için herhangi bir ceza söz konusu edilmemiştir.


Türk Ticaret Kanunun Suçlar ve Cezalar başlıklı 562.nci maddesinde de kanunu 18.nci ve 1525.nci maddeleri geçmemektedir. Yani TTK ya göre de bir ceza söz konusu değildir. Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılarına (KEPHS) uygulanacak İdari Para Cezaları 15.02.2014 tarih ve 28914 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği" ile açıklanmıştır.


Sıra geldi yukarıda yazılı olan mevzuatlar ışığında benim diyeceklerime.. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) uygulaması yeni olup, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 1.nci maddesinde yazılı olan Tebligat Makamlarının çok büyük bir kısmı kendi alt yapılarını hazırlama aşamasındalar. Bu nedenle bizler Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) aldığımızı örneğin Vergi Dairelerine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirsek dahi bu Tebligat makamları bize yapacakları tebligatı Elektronik Ortamda yapabilecek konumda değiller. Ama büyük bir hızla alt yapılarını tamamlamak üzere oldukları duyumlarını almaktayım. Bir diğer husus ise 25.08.2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in 7.nci maddesinin 3 numaralı alt maddesi: Kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken muhataplara, elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu tebligatta ayrıca, müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağı bildirilir.

hükmü yer almaktadır.


Bu hükümden de anlaşılacağı üzere uygulamanın yeni olması ve yaygınlaşmasının sağlanması amacıyla ihtar-ikaz mekanizması işletilecektir. Ama zorunlu kapsama alınan Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) edinmeleri gerekiyor. Elektronik ortamda alınacak ve yollanacak Elektronik Postalarda, Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılarına (KEPHS) yapılacak başvurularda, daha önce yürürlüğe giren Merkezi Sicil Sistemi (MERSİS) kapsamındaki işlemlerde kullanmak üzere Elektronik İmza da edinmek gerekmektedir.

Elektronik İmza uygulaması yapan çok firma bulunmaktadır. Kayıtlı Elektronik Posta Hizmeti Sağlamak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan yetki almış 3 kuruluş bulunmaktadır. Bunlar:


- Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT)

- TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.Ş. (TNB KEPHS)

- TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.Ş.


(TÜRKKEP)

Bu KEP hizmeti sağlayıcılarından birisi ile görüşüp Elektronik İmza ve KEP Hizmeti almanız için gerekli işlemlerinizi başlatmanızı tavsiye ediyorum.Bir hususu daha izah etmek istiyorum. Son günlerde Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) edinmeyenlere her tespitte 10 bin TL İdari Para Cezası kesileceği konuşulmaktadır. Böyle bir ceza var elbette. Ama muhatabının kim olduğuna bakmak lazım. Muhatapları 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanması kapsamında yapılacak tebligatların muhatapları Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından açıklanmıştır. Kurul tarafından zorunlu kılınanlar;


-) Bankalar.

-) Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar.

-) Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler.

-) Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki ikrazatçılar, finansman ve faktoring şirketleri.

-) Sermaye piyasası aracı kurumları, vadeli işlemler aracılık şirketleri ve portföy yönetim şirketleri.

-) Yatırım fonu yöneticileri.

-) Yatırım ortaklıkları.

-) Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri.

-) Finansal kiralama şirketleri.

-) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar.

-) Saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere İstanbul Altın Borsası Başkanlığı.

-) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile kargo şirketleri.

-) Varlık yönetim şirketleri.

-) Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar.

-) Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü.

-) Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları.

-) Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler.

-) İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar.

-) Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar.

-) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler.

-) Spor kulüpleri.

-) Noterler.


Bu konularda faaliyet gösteriyorsanız ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun hükümlerine göre size bir tebligat yapılması gerekiyorsa ancak Kayıtlı Elektronik Postanız yok ise bu durumda 10 bin TL ceza yersiniz.

Sayın İşverenler ve Kıymetli Meslektaşlarım. Birçok Kanun, Yönetmelik ve Tebliğden faydalanarak hazırladığım bu yazımın sizlere faydalı olması diliyorum.      

21- Sunumları Yapan Nermin Özcanyaş ve Ünal Durmuş Ali Gökçe'yi Anma Töreninde Ali Gökçe Anna Töreni Tamamlandıktan Sonra Hep Birlikte İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resmi Verdiler.
REKLAM ALANI
Marmara Üniversitesi İ. İ. B. İstanbul Yüksek Ticaret F. Mezunlar Derneği İstanbul Şube Başkanlığından
Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisinde Dönem Sonu İşlemleri ve Özellik Arz Eden Hususlar Tüm yönleriyle E-defter E-fatura ve E-İrsaliyeye Geçiş Süreci konulu kahvaltılı eğitim toplantımız Uyumsoft sponsorluğunda gerçekleştirilecektir.
Yeni Dernek Merkezimizin (Şubemizin) Açılışında Sizleri Aramızda Görmekten Onur Duyarız.
Dr. SMMM Mete Akyol'la "Kriz ve Krizlerin Finansal Tablolara Etkisi" Canlı Yayında Masaya Yatırılacaktır.