Kamu ihalelerinde teminatlar
01 Kasım 2023 Çarşamba
Kamu ihalelerinde belli bir ciddiyet sağlamak ve ihaleye katılacakların mali gücünü kısmen de olsa test etmek ve kişilerin ihale ve sözleşme . . .
Kamu ihalelerinde teminatlar
SERBEST KÜRSÜ

Kamu ihalelerinde teminatlar

Ahmet Arslan 

Kamu ihalelerinde belli bir ciddiyet sağlamak ve ihaleye katılacakların mali gücünü kısmen de olsa test etmek ve kişilerin ihale ve sözleşme şartlarına aykırı hareket etmelerine karşı caydırıcılık sağlamak amacıyla teminat alınmaktadır.

Kamu ihalelerinde teminat (geçici) verilmesi ihaleye katılmak için bir ön şart olup, verilecek teminatların türü, miktarı ve teminatların verilme ve iade usulü ilgili mevzuatında düzenlenmiş bulunmaktadır. Teminatların verilmesiyle ilgili olarak yanlışlık yapılması ihalede verilen teklif tutarı idarenin ne kadar lehine olursa olsun ilgili kişinin ihale dışı bırakılmasını gerektirir.

Öte yandan, kamu idarelerinin mal ve hizmet alımına ilişkin ihalelerde alınan teminatlar söz konusu idarelerin mal ve hizmet satışlarına ilişkin ihalelerden teminatın türü, miktarı ve teminatın verilmesi, gelir kaydedilmesi ve iade usulü bakımından bazı farklılıklar arz etmektedir.

Bu nedenle, ihaleye katılacakların ilk olarak, katıldığı ihalenin kamu idaresinin mal ve hizmet alımına (4734 sayılı Kanun kapsamında) ilişkin mi yoksa mal ve hizmet satışına (2886 sayılı Kanun kapsamında) ilişkin mi olduğunu belirlemesi gerekmektedir.

1. Mal ve hizmet alımıma ilişkin ihalelerde teminatlar

Kamu idarelerinin mal ve hizmet alımları 4734 Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilmektedir. Geçici ve kesin teminatlara ilişkin tüm hususlar söz konusu kanun ile Kanuna istinaden yayımlanan uygulama yönetmelikleri ve tebliğlerde düzenlenmiştir.

1.1. Hangi alımlarda teminat alınması zorunlu değil?

İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.

Kanunun 21. maddesinin (b), (c) ve (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Öte yandan, teminat sadece ihale suretiyle yapılan alımlarda istenir. Bu bağlamda, 4734 sayılı Kanun’un 3. maddesinde sayılan İstisnalar kapsamında yapılan alımlar ile doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda geçici veya kesin teminat istenmesi zorunlu değildir.

1.2. Teminat olarak kabul edilecek değerler

Gerek geçici gerekse kesin teminat olarak şu değerler kabul edilir:

a) Tedavüldeki Türk Parası
b) Teminat mektupları (Kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri dahil)
c) Devlet İç Borçlanma Senetleri (Hazine bonosu, devlet tahvili).
Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

1.3. Teminat miktarı

Geçici teminat miktarı ihaleye katılan isteklinin teklif ettiği bedelin en az % 3’üdür. Söz konusu oranın altında geçici teminat verilmesi mümkün olmadığı gibi üstünde geçici teminat istenmesi de yasal olarak mümkün değildir.
Kesin teminat miktarı ise ihale bedelinin % 6’sıdır. Söz konusu oranın altında kesin teminat verilmesi mümkün olmadığı gibi üstünde teminat istenmesi de yasal olarak mümkün değildir.

1.4. Teminatların verilme usulü

Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması ve yatırıldığına ilişkin makbuzun teklif zarfının içine konulması gerekmektedir.

e-ihale suretiyle yapılan alımlarda ise geçici teminat mektupları elektronik imza kullanılmak suretiyle elektronik veya ıslak imza kullanılmak suretiyle fiziki ortamda düzenlenebilir. Ancak düzenlenen geçici teminat mektubuna kuruluş tarafından ayırt edici bir numara verilerek mektuba ilişkin bilgilerin EKAP’a aktarılması ve verilen ayırt edici numaranın istekli tarafından e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmesi gerekir. Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin belgeler bilgisayarda taratılarak, istekli tarafından EKAP üzerinden e-teklif kapsamında gönderilir.

1.5. Teminatların iade edilmesi (geri verilmesi)

İhalede değerlendirme dışı bırakılan isteklilere ait geçici teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.
Kesin teminatlar ise taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra;

a) Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı, SGK’dan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı,

b) Yapım işleri dışındaki işlerde SGK’dan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı,

yükleniciye iade edilir.

İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, SGK’dan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.

1.6. Teminatların yanması (idareye gelir kaydedilmesi)

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, teminatların alınmasının amaçlarından biri ihaleye katılanların şartname ve sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmelerine karşı caydırıcılık sağlamaktır.
4734 sayılı Kanun’a göre aşağıda belirtilen hallerde geçici teminatlar idareye gelir kaydedilir:

1- Kanunda ihale katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak
2- İhale sürecinde yasak fiil ve davranışlarda bulunmak (ihaleye fesat karıştırma, sahte belge sunma vb.)
3- Gerçeğe aykırı hususlar (vergi-SGK borcu bulunmadığı vb.) içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi
4- Tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde kendisinden istenen eksik bilgileri verilen sürede tamamlamamak
5- Üzerinde ihale bırakılan isteklinin kendisine tanınan süre içinde kesin teminatı yatırmaması ve/veya sözleşmeyi imzalamaması.
Kesin teminatlar ise aşağıda belirtilen hallerde idareye gelir kaydedilir:
1- Mücbir sebep halleri hariç olmak üzere yüklenicinin taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun şekilde yerine getirmemesi
2- Yüklenicinin sözleşmeden önce yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra anlaşılması.

2. Mal ve hizmet satışlarına ilişkin ihalelerde teminatlar

Kamu idarelerinin taşınır veya taşınmaz satışı ya da kiraya verilmesi işleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilmektedir.

2.1. Teminat miktarları

2886 sayılı Kanun’a göre geçici teminat miktarı muhammen bedelin %3’üdür. Söz konusu oranın altında geçici teminat verilmesi yasal olarak mümkün olmadığı gibi üstünde geçici teminat istenmesi de yasal olarak mümkün değildir.
Kesin teminat ise ihale bedelinin % 6’sıdır. Söz konusu oranın altında veya üstünde kesin teminat istenmesi yasal olarak mümkün değildir.

2.2. Teminat olarak kabul edilecek değerler

Gerek geçici gerekse kesin teminat olarak şu değerler kabul edilir:

a) Tedavüldeki Türk Parası
b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları
c) Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
2886 sayılı Kanun kapsamındaki işler için verilecek geçici, kesin ve avans teminat mektuplarının kapsam ve şekli Maliye Bakanlığınca belirlenmiştir.

2.3. Hangi ihalelerde teminat alınması zorunlu değil?
Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde geçici teminat alınması zorunlu değildir.
2886 sayılı Kanun’un 57. maddesinde yazılı süre içinde taahhüdün şartname hükümlerine göre yerine getirilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde kesin teminat alınması zorunlu değildir. Kanunun 51. maddesinin (a) bendinde yazılı işler için de kesin teminat alınması zorunlu değildir.

2.4. Teminatların iade edilmesi

İhalede değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin geçici teminatları kendilerine hemen iade edilir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise sözleşmenin yapılmasından sonra kendisine iade edilir.
Kesin teminat ise taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan ve müteahhidin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, SGK’dan ilişiksiz belgesinin getirilmesi halinde kendisine iade edilir.

2.5. Teminatların gelir kaydedilmesi (yanması)

Müşterinin kanunda öngörülen süre içinde kesin teminatı yatırmaması ve/veya noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi idareye vermemesi veya satışlara ilişkin ihalelerde aynı süre içinde ihale bedelini ve müşteriye ait bulunan vergi, resim ve harçları yatırmaması veya diğer giderleri ödememesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapıldıktan sonra kanunun 63. maddesinde yazılı hükümler dışında müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, idarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir.

3. Teminatlar haczedilebilir mi?

Gerek 4734 sayılı Kanun gerekse 2886 sayılı Kanun kapsamında idarece alınan geçici ve kesin teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Sonuç
Kamu ihalelerinde teminatlar ihaleye katılma şartı hak sahibi olmayı ve rekabeti yakından ilgilendirdiği için kamu idarelerince teminatların alınması ve iadesinde yukarıda belirtilen hususlara riayet edilmesi önem arz etmektedir. (Ekonomim)

KAYNAKÇA
- Ahmet ARSLAN; Temel Kamu İhale Bilgisi, 5. Baskı, Kasım 2019, Ankara.
- Ahmet ARSLAN; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Uygulaması, Ocak 2018, Ankara.
www.maliekonomim.com
REKLAM ALANI
10 Hafta Sürecek Olan 100. Yıl Futbol Turnuvası Öncesi Açılış Konuşmalarının Ardından Maç Heyecanı Başladı.
Sevgili okurlarım, pek çok başka konuda olduğu gibi asgari ücret konusunda da büyük oyunlar oynanıyor. Peki bu nasıl oluyor, baştan sona . . .
(2023 - 2022 - 2021 - 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı gelen görüşler dikkate alınarak yeniden hazırlanmıştır
Son iki aydır ülkemizin gündemini sosyal medya üzerinden ürün pazarlayan Instagram fenomenleri ile TikTok yıldızlarının kazandıkları . . . .
Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç, yeni yargı paketiyle detayları paylaştı. Çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Tunç, "1 ay ceza alan . . . .
İthalatta dış rekabetten korunma ve/veya yerli üreticilerin korunması amacıyla Ticaret Bakanlığı’nca, yasal düzenlemeler uyarınca, gözetim . . .
Bir yılın bitimi yeni bir yılın habercisidir, her yılın son ayında kişileri bir yandan hüzün, diğer yandan mutluluk ve telaş sarar. Ticari işletmeler/şirketlerde ise hummalı bir çalışma başlar. Yazımız konusu ise, şirketlerin yıl bitmeden dikkat etmeleri gereken hususları hatırlatmaktır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin Mücbir Sebep Halinin
Evet, enflasyon düzeltmesine ilişkin düzenlemenin de içinde bulunduğu Torba Yasa Teklifi geçtiğimiz hafta Meclis Plan ve Bütçe . . . . .
24.11.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ithalatta gözetim uygulaması, korunma önlemleri ve . . . .
24 Kasım 2023 tarihinde TBMM gündemine giren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde . . .
Kayıt dışı istihdam, çalışanların SGK’ya ya hiç bildirilmemesi ya da bildirilmekle birlikte gerçek . . . .
Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte, bir mali yılı daha kapama telaşı yaşanıyor. Bir yılın planları ve gerçekleşenleri arasındaki denge artık fiilen . . .
24.11.2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan 2/1812 Esas sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde . . . . . .
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyenin hesaplara yatışı için tarih verildi Çalışan emekliye 5000 TL düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.
Seksen maddeden oluşan Torba Yasa Teklifi, çalışan emeklilere de 5.000 TL ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme eklenerek, Plan ve . . . . .