Kanunu yanlış bulan bürokrat, mahkeme kararı istiyor!
02 Aralık 2021 Perşembe
Vergi hukukunun en temel ilkesi, “vergilerin yasallığı” ilkesidir. Anayasamızın 73. maddesinde “Anayasal Vergileme İlkeleri'' tek tek sayılmıştır.
Kanunu yanlış bulan bürokrat, mahkeme kararı istiyor!
Kanunu yanlış bulan bürokrat, mahkeme kararı istiyor!

Nedim Türkmen - (Sözcü)

Vergi hukukunun en temel ilkesi, “vergilerin yasallığı” ilkesidir. Anayasamızın 73. maddesinde “Anayasal Vergileme İlkeleri'' tek tek sayılmıştır.

Bugün sizlere, iktidarın inisiyatifi ile Meclis'te kabul edilen yasaları, uygulayıcıların nasıl keyfi bir şekilde uygulamadığına ve yargının iş yükünü nasıl arttırdıklarına ilişkin bir örnek olayı, mahkeme kararı ile birlikte dikkatlerinize sunacağım.

OLAY…

Mükellef şirket, 7143 sayılı Kanun'un yayımından önce vergi incelemesine alınıyor. Kanunun yayımından sonra; mükellef şirket, kanunun matrah artırımına ilişkin hükümlerinden yararlanmak için vergi dairesine başvuruyor. Mükellef şirketin başvurusu, “sahte belge düzenlemek” gerekçesiyle vergi incelemesine alındığı ve inceleme sonuçlanıncaya kadar talebinin yerine getirilmesinin yasal olarak mümkün olmadığı gerekçesiyle, kabul edilmiyor. Buraya kadar hiçbir problem yok. Vergi incelemesi, mükellef şirketin sahte belge düzenleyicisi değil, kullanıcı olduğu kanaatine göre tarhiyat içeren bir vergi inceleme raporu ile sona eriyor. Mükellef şirket, vergi dairesine sahte belge düzenleyicisi olmadıkları dolayısıyla kendilerine gönderilen vergi/ceza ihbarnamelerinin iptalini ve matrah artırımı talepleri doğrultusunda ödeme tablosunun gönderilmesini istiyor. Vergi dairesi, bu dilekçe üzerine mükellef kuruma cevap vermek yerine, bu hükümlerden yararlanıp yararlanamayacağınızı değerlendirmeniz için Vergi Tekniği Raporu'nu yazı ekinde mükellef şirkete gönderiyor. Deyim yerinde ise vergi dairesi topu taca atıyor. Mükellef şirket, 7143 sayılı Kanun ve ilgili genel tebliğlerde yer alan açık hükümlere rağmen sorununu çözemiyor ve dava açmak zorunda kalıyor.

MAHKEME, MÜKELLEFİN HAKLILIĞINA HÜKMEDİYOR…

Uyuşmazlığın intikal ettiği İstanbul 3.Vergi Mahkemesi E.2021/1828, K.2021/2860 sayılı Kararında ; “Şu kadar ki 213 sayılı Kanun'un 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesinin tamamlanması sonucu bu fiillerin varlığının tespit edilememesi durumunda, bu durumun tespitine ilişkin raporun mükelleflere tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı başvurmaları, matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergileri, raporun tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödemeleri ve maddede öngörülen diğer şartları yerine getirmeleri koşuluyla bu madde hükümlerinden yararlanılacağı, 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği'nin V-E-6-f-fç bendinde, “213 sayılı Kanun'un 359'uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesinin tamamlanması sonucu bu fiillerin varlığının tespit edilememesi durumunda, bu durumun tespitine ilişkin raporun veya yazının mükelleflere tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı başvurulması, matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergilerin, raporun veya yazının tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödenmesi ve Kanun'un 5'inci maddesinde öngörülen diğer şartların yerine getirilmesi koşuluyla bu madde hükümlerinden yararlanılabileceği” düzenlemelerine yer verilmiştir.

Olayda, “213 sayılı Kanun'un 359'uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan sahte belge düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesinin tamamlanması sonucu bu fiillerin varlığının tespit edilememesi üzerine; öncelikle, bu durumun tespitine ilişkin raporun tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde 7143 sayılı Kanun kapsamında matrah artırım talebinde bulunulabileceğine ilişkin yazı tebliğ edilerek, davacıya matrah artırım hakkı tanınması ve eğer artırım talebinde bulunulmaz ise ilgili dönemler için tarhiyat yapılması gerekir iken, 7143 sayılı Kanun'un 5. Maddesinin 9. Fıkrası ve Genel Tebliği'nin V-E-6-f-fç bendinde öngörülen usul aşılarak, matrah artırım hakkı tanınmadan önce ilgili dönemler için sahte belge kullanma fiili tespiti nedeniyle cezalı tarhiyat yapılmasında ve özel usulsüzlük cezası kesilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesiyle mükellef şirketin davasını “kabul” ediyor.

KİM DUR DİYECEK?
Son dönemlerde, “Kanun böyle ama sorumluluk alamam, yargıya gidin” diyen anlayış, kamu yönetiminde genel anlayışa dönüştü.

Oysaki; Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddesinde düzenlenen “görevi kötüye kullanma suçu'' ile kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, “görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle” (TCK m. 257/1) ve “görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek” (TCK m. 257/1) kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi cezalandırılmaktadır.

Kanunu uygulamayan memur ile ilgili suç duyurusunda bulunursam, başıma iş alırım diyen mükellefler, kanunun uygulanmasını tek başına sağlayamıyor. Yargı, kanun kafasına yatmayan kamu görevlilerini rahatlatma birimine dönüştü.

“Mükellef Hakları Bildirgesi”ni bütün vergi dairelerine asıp, yine de bildiğini okumak görüntüyü kurtarmak mı?

Anayasa'nın 129.maddesi halen yürürlükte olduğuna göre; kamu görevlilerindeki bu özgüven patlamasına kim dur diyecek?
21- Sunumları Yapan Nermin Özcanyaş ve Ünal Durmuş Ali Gökçe'yi Anma Töreninde Ali Gökçe Anna Töreni Tamamlandıktan Sonra Hep Birlikte İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resmi Verdiler.
REKLAM ALANI
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:319) Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Cumhurbaşkanlığına Gönderilmiştir.
252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin . . .
2021 yılı sonuna doğru döviz kurlarında yaşanan sıçramaya karşı hayatımıza sokulan kur . . . .
Türk Ticaret Kanunu’nun 39’uncu maddesi gereği olarak “Her tacir, ticari işletmesine ilişkin. . .
Giyimkentte "Ramazan Bingöl Restaurant" ta Meslek Mensuplarına Uyumsoft Sponsorluğunda kahvaltı vererek ağırladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm sektörleri ilgilendiren kapsamlı Katma Değer Vergisi (KDV) . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören ekonomiye yönelik . . .
Bayan arkadaşımızın doğum tarihi 11 Ekim 1962. Sigorta başlangıç tarihi 1 Temmuz 1998. . . .
25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 Sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun . . .
Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazançlarla ilgili 40’ncı ve serbest meslek erbabı ile ilgili . . . .
4857 Sayılı İş Kanunun 39. Maddesine göre 2022 yılında uygulanacak asgari ücret aylık . . . .
İktidar milletvekilleri tarafından, 13.01.2022 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan . . . .
Evde bakım maaşı engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen ailesi, akrabası, . . . .
Türkiye, Ekim 2021'de önce Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından . . .
Yapılan son açıklama ve uygulamalardan, 20 yıl süren “yüksek faiz, düşük kur” politikasında . .