Karşılıksız çekte son durum
04 Temmuz 2020 Cumartesi
Talha Apak
Yeni torba yasa karşılıksız çek suçlarında yeni düzenlemeler getirdi. Karşılıksız çekten hapis yatan tahliye olduktan sonra borcunun kalan kısmını taksitler halinde ödeyebilecek. Ödeme ceza mahkumiyetinin sonuçlarını ortadan kaldırıyor...
Karşılıksız çekte son durum

Talha Apak - Yeminli Mali Müşavir (YMM)
talha.apak@paradergi.com.tr

Yeni torba yasa karşılıksız çek suçlarında yeni düzenlemeler getirdi. Karşılıksız çekten hapis yatan tahliye olduktan sonra borcunun kalan kısmını taksitler halinde ödeyebilecek. Ödeme ceza mahkumiyetinin sonuçlarını ortadan kaldırıyor...

KARŞILIKSIZ çek nedeniyle, uzun yıllardır uygulanan “hürriyeti bağlayıcı ceza” uygulaması hep tartışıldı. Mağdur olan alacaklıların hakları da bu tartışmalarla birlikte hep gündemde kaldı. Nihayet, bu yıl bir düzenleme yapıldı ve 24 Mart 2020 tarihinden önce karşılıksız çek nedeniyle hüküm giyenlere getirilen “af” niteliğindeki düzenlemeyle belli koşullarda borcun ödenmesi halinde mahkumiyetin bütün sonuçları ortadan kalktı.

YENİ DÜZENLEMELER

7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.03.2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili 7226 sayılı Kanun’un 49. maddesi ile 5941 sayılı Çek Kanunu’nun “Ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı”na ilişkin ilgili maddesi kapsamında aşağıda belirtilen geçici 5’inci madde ile çek konusunda yeni bir sayfa açıldı. Ayrıca, 26 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 7247 sayılı yeni bir torba yasa olan “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 11’inci Maddesiyle daha önce belirlenen “üç aylık” süre, “bir yıl” olarak değiştirildi. Buna göre:

•    24/3/2020 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulur. Hükümlü tahliye tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorundadır. Kalan kısmını bir yıllık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir.
İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir. Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenir. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir.

•    Hükmün infazının durdurulması hâlinde ceza için zamanaşımı işlemez.

•    Bu madde uyarınca infazı durdurulan kişi hakkında mahkemece Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer alan adlî kontrol tedbirine karar verilebilir.

•    Bu madde uyarınca verilecek kararlarda, hükmü veren icra ceza mahkemesi yetkilidir. Mahkemece bu madde uyarınca verilecek kararlar alacaklıya tebliğ edilir.

•    Bu madde uyarınca verilecek kararlara karşı itirazda kanun yoluna gidilebilir.

•    Bu madde hükümleri her bir suç için ancak bir kez uygulanabilir.

HAPİSTEN ÇIKAN BORCUNU ÖDEYECEK

Yukarıdaki yeni düzenleme, 24.03.2020 tarihine kadar olan karşılıksız çek keşide etme suçlarının infazını durduruyor. Dolayısıyla bu tarihten önce işlenmiş olup da infaz edilmekte olan veya kesinleşmemiş olan suçlar bu düzenleme kapsamında değerlendiriliyor. Kesinleşmiş olan cezaların infazı derhal durduruluyor ve hükümlüler tahliye ediliyor. Tahliye için herhangi bir ödeme veya ödeme taahhüdü zorunlu değil. Hükümlünün tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde çek bedelinin karşılıksız kısmının onda birini alacaklıya ödemek ve kalan kısmını bir yıllık sürenin bitiminden itibaren 2’şer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi halinde, mahkeme tarafından ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir.

İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda biri ödenmediği takdirde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek. İşbu suçtan mahkûm olanların, hapis tazyikine maruz kalmaması için çek bedelinin taksitler halinde alacaklıya faizsiz olarak ödemesi gerekiyor.

Yapılan değişiklikle, 24.03.2020 tarihine kadar çekle ilgili olarak karşılıksız çek keşide etme suçundan dolayı mahkûm olanların infazı durdurulmuş bulunuyor. İnfazın durdurulması 24.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlar için geçerli olup, bu tarihten sonra işlenecek suçlar açısından ise Çek Kanunu hükümleri aynen geçerli olacak. Bu düzenlemeyle, karşılıksız çek nedeniyle hapis yatan kişiler için getirilen af niteliğindeki bu imkanla borçlunun borcunu ödeyebilme, alacaklının ise alacağını alabilme imkanı getirilmiş oluyor.
Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Muhasebe Meslek Yasasının 32. Yıldönümünde 38. Vergi Yapılandırmasını (Affını) Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Kemal Tığoğulları İle Mini Söyleşi Yaptı.
Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.
"7326 Sayılı Kanun Uygulamaları" Konulu Etkinlik Zoom Üzerinden Canlı Yayınlanacaktır.
"Sizleri Kadın Muhasebeciler Kampına Bekleriz."
İSMMM Odası Dostlar Korosu 03 Temmuz 2021 Cumartesi Günü