Mali tatilde tatil yapılamaması ve mali müşavirlik mesleği
10 Temmuz 2020 Cuma
5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Mali tatilde tatil yapılamaması ve mali müşavirlik mesleği
Mali tatilde tatil yapılamaması ve mali müşavirlik mesleği

Rüknettin KUMKALE
rkumkale.ymm@gmail.com

5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun genel gerekçesinde özetle “Mü­kel­lef­le­rin, baş­ta Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ol­mak üze­re di­ğer ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rıy­la olan iliş­ki­le­ri­nin yü­rü­tül­me­sin­de, ve­ril­me­si ge­re­ken be­yan ve bildi­rim­le­rin dü­zen­len­me­sin­de, çe­şit­li ya­sal yü­küm­lü­lük­le­rin tam ve za­ma­nın­da ye­ri­ne getirilmesinde 3568 sa­yı­lı Ka­nu­na gö­re yet­ki al­mış mes­lek men­sup­la­rı­nın çok önem­li bir rol oyna­dı­ğı bilin­mek­te­dir.

El­de edi­len ge­lir­le­rin be­ya­nı ve öden­me­si, ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­na ve­ril­me­si ge­re­ken beyan ve bil­di­rim­le­rin dü­zen­len­me­si, çe­şit­li ya­sal yü­küm­lü­lük­le­rin tam ve za­ma­nın­da ye­ri­ne geti­ril­me­si ve or­ta­ya çı­ka­bi­le­cek an­laş­maz­lık­la­rın çö­zü­mü gi­bi du­rum­lar cid­di ve önem­li kavram­lar olup, il­gi­li ya­sa­lar­da be­lir­til­miş­tir.

Mes­lek men­sup­la­rı ve per­so­ne­li, baş­ta mes­lek ya­sa­sın­da be­lir­ti­len iş­ler ol­mak üze­re çe­şit­li ya­sa­lar ne­de­niy­le mey­da­na çı­kan, gün­cel ma­li ve eko­no­mi ile il­gi­li iş­ler ne­de­niy­le yo­ğun ve yo­ru­cu bir iş tem­po­suy­la ça­lış­mak­ta, ru­hen ve be­de­nen yo­rul­mak­ta ve ken­di­le­ri­ne ay­rı­lan bir ta­til za­ma­nı ol­ma­dı­ğın­dan do­la­yı ye­te­rin­ce din­le­ne­me­mek­te­dir­ler. Bu du­rum, mu­ha­se­be iş­lem­le­ri­nin, ma­li iş­lem­le­rin ve di­ğer çe­şit­li iş­le­rin ve­ri­mi­ni dü­şür­mek­te, dü­zen­li ola­rak yü­rü­tül­me­si­ni engellemek­tedır.

Mali müşavirler ta­kip eder­ken, yoğun bir iş stre­si içe­ri­sin­de ya­şa­mak­ta­dır­lar. Ya­pı­lan düzenleme­nin ama­cı, mes­lek men­sup­la­rı­nı yo­ğun iş stre­sin­den uzak­laş­tı­ra­rak, da­ha ve­rim­li ve sağ­lık­lı ça­lış­ma­la­rı­nı sağ­la­ma­ya yö­ne­lik­tir.

Din­len­me­nin her ça­lı­şa­nın hak­kı ol­du­ğu da Ana­ya­sa­mız­da be­lir­til­miş­tir. Söz ko­nu­su ma­li ta­til uy­gu­la­ma­sı ile mes­lek men­sup­la­rı ta­til ya­pa­bi­le­cek olup, ça­lış­ma­la­rın da­ha dü­zen­li ve ve­rim­li ol­ma­sı sağ­la­na­cak­tır. Mev­cut iş­ler­de ge­cik­me ya­şan­ma­ya­cak, hiz­met­le­rin ak­sa­ma­sı ve­ya durma­sı gi­bi bir du­rum or­ta­ya çık­ma­ya­cak, as­ga­ri dü­zey­de be­lir­le­ne­cek olan nö­bet­çi personeller va­sı­ta­sıy­la ya­sal iş­lem­le­rin ve dü­zen­le­me­le­rin ak­sa­ma­dan de­vam et­me­si sağ­la­na­cak­tır. »

Kanunun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, belirtilen hükümlere göre, mali tatil, her yıl temmuz ayının birinci gününden (haziran ayının son gününün resmi tatil olması halinde ise temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden) başlayarak aynı ayın yirminci günü sona erecektir.

Bu kanun Sosyal Güvenlik Kurumu ve sair kanunlarda belirtilen bildirimleri kapsamamaktadır.

Mali tatil Kanunu mali müşavirlerin tatil yapmasına olanak tanımak amacıyla çıkartılmış olmasına karşın, mali müşavirlik mesleğini icra edenler, fiilen bu yasadan yararlanamamaktadırlar.

Mali müşavirlik mesleğinin yükü çok ağırdır. Bu sebeple onlar isteseler de ve bu olanak Kanunla verilmiş olmasına karşın tatil yapmazlar, yapamazlar.

Çünkü, muhasebe mesleği sadece beyanname vermekten ibaret değildir. Bu durum her zaman göz ardı edilmektedir.

Mali müşavirler, şirketlerin kuruluşundan başlayarak, ihracat ve ithalat işlemleri, marka patent bürokrasisi, teşvik işlemleri vb. gibi sayısız gözle görülmeyen kanuni işleri de yapmak zorundadır.

Muhasebe mesleğini icra edenler arasında haksız rekabet bulunmaktadır ve bu husus senelerdir meslek mensupları tarafından dile getirilmektedir.

Mali müşavirler, Anayasanın “Zorla çalıştırma yasağı” başlıklı 18. Maddesinde “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.” Kelimeleri ile belirtilen Angarya yasağının kendileri için de uygulanmasını istemektedirler. (Angarya kelimesi Türk Dil Kurumu Sözlüğünde “Bir kimseye veya bir topluluğa zorla, ücret vermeden yaptırılan iş, yüklenti. Bir kişiye görevi dışında yaptırılan iş.” Olarak açıklanmaktadır. )

Ayrıca sermayeleri emekleri olan Mali Müşavirler, bu emeklerinin tam karşılığı olmayan ücretlerini zamanında alamamaktan yakınmaktadırlar. Bu durum çok uzun senelerdir mali müşavirliğin kanayan yarasıdır. Bunu bütün piyasa bilmektedir. Ancak ne yazık ki bu soruna bir çare aranmamış ve bulunmamıştır.

Evrakların çokluğu ve özellikle Mali Müşavirlik bürolarına her zaman geç ulaştırılmasından dolayı pek çok mali müşavir, beyannamelerin verileceği son gün gece saat 23.59’a kadar çalışırlar.

Çare ve Sonuç:

Mali müşavirlik ticari hayatımızın göz bebeği olması gereken bir meslektir.

Onun gereken yere getirilmesi için Mali Müşavirlerden soru sorulmaksızın (Anket değil. Çünkü, anketlerde sorulan sorular anket yapanların görüşleri çerçevesinde oluşturulmakta ve yönlendirilmektedir) sorunlarını anlatmaları istenmeli, sorunlar tespit edilmeli ve çare bulunmalıdır.(Dünya)
12- Vergi Müfettişi Ramazan Kaya "7256 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Matrah Artırımları ve SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması" Konulu Sunumlarına Devam Ederken Zaman Zaman Gelen Soruları Yanıtladıktan sonra İktisadi Dayanışma Kameralarına Resim Vererek Seminer Sona Erdi.
Hemen hemen bütün yargı mercileri yılın belli döneminde çalışmalarına ara verirler. Bu dönem “adli tatil” olarak adlandırılmaktadır.. . . . .
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) arasında imzalanan protokol çerçevesinde;
Emisyon primi konusunu ve kurumlar vergisi kanununda bu konuda yer alan istisnayı, dağıtımına bağlı sorunları daha önceki yazılarımda. . .
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 13 Temmuz 2021 gün ve 31540 sayı ile Resmi Gazete’de 529 sıra numarası ile . .
Uluslararası vergilendirmeye ilişkin bugün yürürlükte olan kurallar, 1920’lerde ülkeler arasında varılan ve sonrasında iki taraflı . . . .
Akaryakıt ve LPG Piyasasında Fatura Düzenleme Süresinin Belirlenmesi ile Söz Konusu Sektörler ve Özel Etiket ve İşaret Kullanma . . . .
Turizm sektöründe faaliyet gösteren işyeriyiz. 30.06.2021 tarihine kadar kısa çalışma ve pandemi ücretsiz izin ödeneklerinden faydalandık.. . .
Çekin ödeme aracı yerine kredi ve teminat aracı haline dönüşmesi, karşılıksız çek keşide etmenin ölçülülük ilkesine aykırı olması . . .
Turizm Teşvik Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, yeni teşvikler geliyor zannetmeyelim. Değişiklikler ile sektöre her alanda sopa gösteriliyor,
Manavgat’la başlayan 26 il 53 ilçemizi kapsayan birbirine yakın zamanlarda çıkan orman yangınları ile vatanımızın ciğerleri yanmaktadır.
Yapılan düzenlemeyle 01.01.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında uygulanmak üzere asgari ücret desteği tutarı 75 TL olmuştur.
Vergi Daireleri 02 Ağustos 2021 Pazartesi Günü saat 19:00' a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır.
20. Anadolu Odaları Eğitim Semineri 03-06 Ekim 2021 Tarihinde Titanic Delüxe Golf Belek' te Yapılacaktır.
2021 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 18,14 (yüzde onsekiz virgül ondört) olarak tespit edilmiştir.
Asgari ücret desteğini de içeren torba yasa ile turizmi teşvik kanunda değişiklik yapan yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)