POS TEFECİLİĞİ gerekçeleri ile yapılan incelemelerdeki hukuki çelişkiler.
30 Mayıs 2015 Cumartesi
Esadullah Aslan
Son zamanlarda yapılan incelemelerde,mükelleflerin faturalı KONTÖR satışları,faizle borç para vermek olarak (POS TEFCİLİĞİ)telakki edilmek suretiyle incelemeler yapılmakta,

POS TEFECİLİĞİ gerekçeleri ile yapılan incelemelerdeki hukuki çelişkiler.

Esadullah Aslan - SMMM - Konya


Son zamanlarda yapılan incelemelerde,mükelleflerin faturalı KONTÖR satışları,faizle borç para vermek olarak (POS TEFCİLİĞİ)telakki edilmek suretiyle incelemeler yapılmakta, raporlar düzenlenmekte cezalı tarhiyatlar yapılmakta ve en önemliside suçun maddi,manevi ve hukuki unsurlarının tamam olup olmadığına bakılmaksızın adli makamlara suç duyurularında bulunulmaktadır.

Bu işlemler yapılmasına yapılmaktadır ama,maddi ve hukuki geçerliliği haiz olup olmadığı konusunda ciddi eksiklikler ve şüpheler sözkonusudur.

Şöyleki,

Gerekçe genel olarak şöyledir,kişi veya kurumun kredi kartı borcu var bunu ödemek için kontör satan bir mükellefe gidiyor,kredi kartı borcunun ödenmesini talep ediyor,mükellef önce kişi veya kurumun kredi kartı borcunu ilgili bankaya ödedikten sonra,kişi veya kurumun vermiş olduğu kredi kartından , ödediği kredi kartı borcu ile birlikte almak istediği faizide eklemek suretiylekredi kartı çekip aradaki fark kadar faiz geliri elde etmiş oluyur.

Gerekçe böyle olmakla birlikte,bu gerekçenin maddi ve hukuki zemine oturmuyor olması bir yana vergilendirmede gerçek durumun esas olduğu hukuk ilkeleri yanında,hayatın olağan akışınada açık aykırılık içerdiğide gün gibi açık ve ortada dır.Bende bu makalemde bu durumu dikkatlere arz etmek istiyorum.


Şöyle,

Danıştay 3.Dairesi 29.1.2015 tarihli kararında, Yerel mahkemenin pos tefeciliği iddiasıyla yapılan cezalı tarhiyatla ilgili RED kararını BOZMAkararında


Dosyada bulunan vergi tekniği raporun ekinde P.O.S. cihazıyla gerçekleştirilen 82.502.324,00 TL hasılatın, 2.214.064,82 TL'lık kısmı hakkında hukuken geçerli somut tespitler yapılmış ise de, % 2 gibi çok düşük bir orana tekabül eden işlem tutarının dayanağı olan kredi kartlarının sahipleri olan (21) kişinin ifade ve beyanlarının, tüm hasılata teşmil edilmesi, vergi incelemesiyle öngörülen amaca uygun düşmediğinden, vergi mahkemesince; %4 faiz karşılığı ödünç verilen paranın miktarının 2.214.064,82 TL olarak dikkate alınması ve inceleme elemanınca izlenen yöntem doğrultusunda, vergilendirmeye esas alınacak matrahın tespitinden sonra yeniden karar verilmek üzere, kararın bu yönden bozulmasıgerekmiştir.

Hükmü ile yerel mahkemenin binlerce kişiye pos cihazından kredi kartı çekilmek suretiyle satışyapılıp belgesininde düzenlenmiş olduğu bir hukuk ortamında.Sadece 21 kişinin ifadesine başvurulmuşolmasına rağmen sanki geriye kalyan binlerce alıcınında ifadesi alınmış gibi farz etmek suretiyle 21 kişiden alınan ifadeler esas alınarak yapılan cezalı tarhiyatların aynı gerekçelerle yerel mahkeme tarafından onanmışolmasını yerinde görmeyen Yüce Danıştay,sadece ifadesine başvurulan ve alınan ifadelerdede faizle borç bara alanmış olduğu yönünde beyanlardan hareketle,fark matrahın 21 kişiyle sınırlı olması gerektiğine hükmetmiş bulunmaktadır.

Yüce danıştayın bu bozma hükmü çok önemli ve yerinde olmuştur,zira özellikle son zamanlarda yapılan incelemelerde bırakınız 21 kişi hiçbir alıcının beyan ve ifadesi alınmadan,gerçek ve faturalı kontör satışları,pos tefeciliği kapsamında incelemeye tabi tutulmakla cezalı tarhiyatlar yapılmakta,bunlar yetmiyormuşgibi suç duyurularındada bulunulmaktadır

Oysaki,

Yukarıda açıklamış olduğum gerekçeler dahilinde başlatılan ve sonuçlandırılan pos tefeciliği yapıldığı kaynaklı incelemelerde,aşağıdaki eksiklikler ve yanlışlıklarda,mevcutlu olup bu hususlarında ayrıca hukuka uygunluk denetimine tabu tutulması gerektiği inancındayım

Şöyleki,

a)-Tefecilik yaptığı iddia edilen satıcının gerek bu işin ticaretini yapan mükelleflere ve gerekse tüketici konumundaki kişilere KONTÖR satışlarımın tamamanın gerçek bir TİCARİ ilişkiye dayalı olmasısebebiyle ,inceleme elemanının bu ilişkini ivaz karşılığı borç bara vermek olarak varsaymak suretiyle TEFECİLİK üzerinden inceleme başlatıp takdir ve tarh işlemi yapmış olmasının incelemenin EKSİKLİĞİNİ gösterdiği,


b)-Tefecilik yaptığı iddia edilen mükellefingerçek bir ticari ilişki kapsamında faturalı olarak satmış olduğu kontör satışlarının gerçekliğini test etmeye matuf olarak bu kişinindefter ve belgeleri üzerinde FİİLİ veya KAYDİ ENVANTER yapılmak suretiyle iddiaların somutlaştırılmamış olması incelemenin eksik ve yanlışlığının somut delili olduğu,


c)-Tefeci oluğu iddia edilen mükellefin Pos cihazından çekmiş olduğu KREDİ KARTItutarı kadarfatura düzenlemiş olmasınınbir taraftan bu ilişkinin gerçek bir TİCARİilişki olduğunun delili olurken,aynı zamanda inceleme elemanının FAİZ alındığı iddiasınıda yok ettiğinin açık ve ortada olduğu,


d)-Kontör işinin ticaretini yapanmükelleflerin tefeci addedilen mükelleften kontör değilde faizle borç para almış olduklarına ilişkin inceleme elemanı iddiasının,bu mükelleflerin tefeci olduğu iddia edilen satıcıdan faturalı olarak aldıkları kontör emtiasınıdefterlerine ticari mal olarak kaydedip satmak zorunda olmaları hasabiylebu iddianın gerçeklerle uzak yakın hiçbir ilgisinin olmadığı ve olamayacağı,


e)-Tüketici konumunda olan kişilerede pos cihazından çekilen kredi kartı tutarı kadar fatura veya ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmiş olduğu kesin ve tartışmasız olmasısebebiyle,İnceleme elemanının tefecilik yaptığını iddia ettiği mükellefinkredi kartının ödenmesini talep eden kişinin kredi kartı borcunun üzerine %3-4-5 gibifaiz koymak suretiyle kart çektirmiş olduğu iddiasının gerçek dışı bir iddia olduğunun açık delili olduğu,Ayrıca bu %3-4-5 faiz alındığıiddiasınında binlerce kişiye satış yapmış olmasına rağmen sadece sınırlısayıdakikişininbeyanlarına dayandırılmış olması,yani azın-çoğa teşmilininde maddi ve hukuki dayanaklı olmadığı,


f)-Ayrıca,inceleme elemanının tefecilik yaptığını iddia ettiği mükellefin pos cihazından kredi kartı çektirmiş olan kişi veya kurumların n kredi kartıborçlarını kapattığı iddia etmiş olmasına rağmen hangi müşterinin,ne miktar kradi kartı borcunu,hangi bankada ve ne zaman ödemek suretiyle kapatılmış olduğuna ilişkin olarak,somut,maddi ve hukuki geçerliliği haiz hiçbir bilgi ve belge ortaya koymamış olması,


Hususlarını birlikte ve bir arada değerlendirdiğimizde,özellikle POS TEFECİLİĞİ iddiası kaynaklı takdir ve tarh uygulamalarında yerel mahkemeler ve Danıştayın daha birçok yönden incelemenin eksikliğine ilişkin hukuka uygunluk denetimi yapacağı görülmektedir.

Bir önceki yazımdada bahsetmiş olduğum üzere Maliye Bakanlığı VUK nun mükerrer 355. maddesinin uygulamasıyla ilgili olarak449 sayılı VUK nu genel tebliğini yayımladı ama çok geç kaldı,bu konuda bir talimatla pos tefeciliği iddiası kaynaklı incelemelerde VUK nun 3. maddesine uygun somut,maddi ve hukuki geçerliliği haiz bilgi ve belgeler üzerinden incelemelerin yapılmasını temin etmesinin.

Bir taraftan mükelleflerin haksız mağduriyetlerinin önüne geçerken,bir taraftanda inceleme elemanlarının daha verimli ve en önemlisi gerçek vergi kayıp ve kaçağı olan sektörler bazında inceleme yapmalarının temini ile vergi kayıp ve kaçağıyönünde caydırıcı güç oluşturmalarına katkı sunulacağı inancındayım.Maliye Bakanığınında bunuyapacak öngöre ve şeffaflıkta olduğu inincını taşımaktayım.

Selam sevgi,dua ile

1- Ankara Sheraton Hotelde Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısının Ardından, Kartaloğlu Basın Mensupları Tarafından Yöneltilen Sorulara Yanıt Verdi.
REKLAM ALANI
"Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu" Konulu Etkinlikte Buluşuyor
45 Dakika Nuray Kanmazer'le Cem TV de
Uzaktan Eğitim İle Gerçekleşecek KGK Temel Eğitimlerimiz İçin Kayıtlar Başladı.
Munzur Vadisi Merkezli Turumuzun (Tunceli-Ovacık-Erzincan-Elâzığ) Detaylarını Tanıtım Videomuzda Bulacaksınız.