Pandemi Sürecindeki Hukuki Düzenlemelerden Ücretsiz İznin İşçinin Kıdem ve Yıllık İzin Hesabına Etkisi
23 Haziran 2021 Çarşamba
Özge Özgüroğlu
Pandemi sürecindeki hukuki düzenlemelerden ücretsiz iznin işçinin kıdem ve yıllık izin hesabına etkisinin nasıl olacağı son günlerde sıkça tartışılma konusu olmaktadır.
Pandemi Sürecindeki Hukuki Düzenlemelerden Ücretsiz İznin İşçinin Kıdem ve Yıllık İzin Hesabına Etkisi

Av. Özge Özgüroğlu

Pandemi sürecindeki hukuki düzenlemelerden ücretsiz iznin işçinin kıdem ve yıllık izin hesabına etkisinin nasıl olacağı son günlerde sıkça tartışılma konusu olmaktadır.

Her ne kadar yasada bu konuda açık bir düzenleme bulunmasa ve henüz gerek Bölge Adliye Mahkemesi gerekse de Yargıtay içtihatları ile belirlenmiş bir ilke bulunmasa da iş hukukunda genel prensip olan işçi lehine yorum ilkesi gereği mevzuatta yer alan bu boşluğu da işçi lehine yorumlamak gerekmektedir.

İlgili olanların bildiği gibi İş kanunun 22. Maddesi uyarınca işçinin ücretsiz izne çıkarılması ancak işçiden alınan onay ile mümkün olabilecektir.

Ancak tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeni ile aslen işçinin onayına bağlı olan ücretsiz izin kurumu İş Kanununa eklenen Geçici 10. Madde ile işveren tarafından tek taraflı olarak verilebilecek bir karar haline gelmiş bulunmaktadır.

Bu Geçici 10. Madde düzenlemesi ile işveren üç aylık süreyi geçmemek üzere  işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. 

Bu yasal düzenlemeler yukarıda değindiğimiz gibi beraberinde yeni soruları getirmiştir ki bunlar da; ücretsiz izinde geçen sürelerin işçinin kıdem ve yıllık izin sürelerinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususlarıdır.

İş kanununda hizmet süresinden sayılmayacak haller sınırlı sayılı  (numerus clausus) olarak belirlenmiştir. 

Bunlar;
  • *Ücretsiz İzin
  • *Çıraklık Dönemi
  • *İstirahat Dönemleri
  • *Tutuklulukta Geçen Süreler
  • *Grev Ve Lokavt Süreleridir.
Fakat yasada sayılan ücretsiz izin işçinin onayı alınmak sureti ile ya da kendi isteği ile ayrılmış olduğu ücretsiz izindir. Bu durumda iş akdinin askıda olduğu kabul edilir ve bu süre kıdem süresinin hesabında dikkate alınmaz.

Ancak kanaatimizce pandemi nedeni ile işveren tarafından ücretsiz izine ayrılan işçinin iş akdi de sona ermemiş olmakla ücretsiz izinde geçirilen süre işçi lehine yorum ilkesi gereği kıdem süresinin hesaplanmasında kıdemden sayılmalı ve hesaba dahil edilmelidir.

Aynı şekilde yıllık izin hesaplanmasında da ücretsiz izinde geçirilen süre dikkate alınmalı, dışlanmamalı ve yıllık izin süresi buna göre belirlenmelidir.
6- Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Lütfü Özen' Söz Verdikten Sonra, Başkan Hamit Gören ve İrfan Demirci Konuklara ve Meslek Mensuplarına Teşekkür Ettikten Sonra İktisadi Dayanışma Objektifie Topluca Resim Verdiler.
Finansal Piyasalarda VİOP & Teknik Analiz Eğitimi
7256 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Matrah Artırımları ve SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.