Rize SMMM Odası Başkanı Çakmakçı; Dikkat !!! Mali Milat için Son Başvuru Tarih; İşletmelerde Mali Milat İçin Son Başvuru Tarihi 31/10/2016
01 Eylül 2016 Perşembe
Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun
Rize SMMM Odası Başkanı Çakmakçı; Dikkat !!! Mali Milat için Son Başvuru Tarih; İşletmelerde Mali Milat İçin Son Başvuru Tarihi 31/10/2016
Rize SMMM Odası Başkanı Çakmakçı; ; Dikkat !!! Mali Milat için Son Başvuru Tarihi…

İşletmelerde Mali Milat İçin Son Başvuru Tarihi 31/10/2016

Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yine kanuna istinaden 1 No.lu Genel Tebliğ 23/08/2016 tarihinde yayımlanmıştır. Kanun ve uygulamalarıyla ilgili Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda Başkanı Ali Fuat ÇAKMAKÇI odamız organizasyonu ile 3 Eylül 2016 Cumartesi günü saat 13.00 de Rize Ticaret Borsası Konferans Salonunda eğitim semineri düzenleyeceklerini belirterek kanun ve uygulamaları ile ilgili aşağıdaki açıklamalarda bulundu. ÇAKMAKÇI, bu kanunun dört ana başlık halinde incelenmesi gerekmektedir dedi. Bunlar;

– Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların, SGK Kurumu prim borçları ve oda alacaklarının yapılandırılması

-Matrah ve vergi artırımı,

– İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (kasa ve stok affı)

-Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına dair usul ve esaslardır.(Varlık Barışı)

Mükelleflerin ve işverenlerin her ne sebeple olursan olsun vergi dairelerine ve SGK kurumuna ödenmemiş borçları olabilmektedir. Süresinde ödenmeyen kamu borçlarının gecikme faizlerinin yüksek olduğu aşikardır. Mükelleflerin vergi dairelerine, SGK kurumuna, belediyeler ve odalara olan vergi, prim, idari para cezası, gümrük vergisi, emlak vergisi gibi vadesi 30/06/2016 tarihinden önce olan bütün borçları yeniden yapılandırılarak 6,9,12 yada 18 eşit taksitlerle ödeme imkanı getirilmiştir. Yapılandırmada vergi ve prim borçları asıllarında herhangi bir indirim söz konusunu değildir. Ancak gecikme zamları ve gecikme faizleri silinerek, bunların yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları hesaplanmaktadır. Bu durumda mükellefler ciddi bir gecikme bedelinden kurtulmuş olacaktır.Başvuruların en geç 31/10/2016 tarihine kadar ilgili kuruma yapılması gerekmektedir. Taksit ödemeleri iki ayda bir yapılacaktır. Vergi Borçları ödemelerinin ilk taksiti 30/11/2016, SGK borçlarının ise 31/12/2016 dir.

Başkan ÇAKMAKÇI , Mükellefler ilk iki taksiti tam ve zamanında ödemek zorundadırlar. İlk iki taksiti süresinde ve tam ödememeleri ya da eksik ödemeleri, yine bir takvim yılında ikiden fazla taksiti süresinde ve tam olarak ödememeleri halinde Yapılandırma hakkını kaybedeceklerdir dedi.

Ülkemizde kayıt dışı ekonomiyle mücadele için birçok önlemler alınmaktaysa da maalesef yine de kayıt dışı işlemler yapılmaktadır. Kayıt dışı işlemlerden yada farklı uygulamalardan kaynaklanan vergi matrahlarının eksik beyan edildiğini görmekteyiz. Bu nedenle yapılan vergi incelemelerinde mükelleflerimiz ciddi vergi ve cezalarla karşılaşmaktadırlar. Kanunun 2.bölümünde 2011-2012-2013-2014-2015 yılları için 31/10/2016 tarihine kadar Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Gelir (stopaj) Kurumlar (Stopaj) yönünden matrah artırımında bulunmaları halinde bu mükelleflere matrah artırımı yaptığı dönemlere ait vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır. Uygulamadan kira geliri elde edenler ve basit usul mükelleflerde faydalanabilecektir. Matrah artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin ilk taksiti Kasım 2016 da başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6-12-18 eşit taksitle ödenebilecektir. Matrah Artırımı yapacak mükelleflerin yukarıdaki vergi türlerinde hesaplanacak matrahın her işletme için farlılık arz etmesi nedeniyle mükelleflerin Mali Müşavirlerine hesaplamanın yaptırılması gerekmektedir.

Başkan ÇAKMAKÇI açıklamalarına şöyle devam etti;

Kanun ile kayıt dışı işlemlerden ya da işletme ortağının işletmeye ödünç para verme veya alma işlemlerinden kaynaklanan, ,işletmenin kayıtlarında yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların fiili duruma getirilmesi imkanı sağlanmıştır. Fazla olan kasa mevcudu ve alacağın toplamı üzerinden % 3 oranındaki vergiyi 30/11/2016 tarihinde kadar beyan edip ödeyebileceklerdir. Bu maddeden sadece Kurumlar Vergisi Mükellefleri faydalanabilecektir.

İşletmede fiilen olan ancak, kayıtlarda yer almayan emtia, demirbaş ,makine ve teçhizat için mükellefin kendisi veya ilgili meslek kuruluşlarınca belirlenecek rayiç bedel üzerinden hazırlayacakları listelerle 30/11/2016 tarihinde kadar vergi dairelerine başvurarak toplam tutarın % 10 unu vergi olarak aynı tarihe kadar ödeyenler bu emtia ve demirbaşları kayıt altına almış olacaklardır. Emtia için ödedikleri vergiyi KDV beyannamesinde indirim konusu yapabileceklerdir. Yine kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan yani satışı yapılıp belgesi düzenlenmeyen emtialar için toplu fatura düzenleme imkanı getirilmiş, düzenlenecek bu faturada hesaplanan KDV 30/11/2016 tarihine kadar beyan edilip, üç eşit taksitin ilkinin aynı tarihte ödenmesi gerekmektedir. Bu hüküm eczaneler için de geçerli olup, vergi oranı % 4 dür.
Yine, kanunun varlık barışı bölümünde yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıklarını serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

6736 Sayılı Kanun ve 1 no.lu Genel Tebliğde bahsi geçen konularla ilgili bir çok ayrıntı mevcuttur. Ayrıntılarla ilgili mükelleflerimizin beyan sürelerini geçirmeden öncelikle muhasebe işlemlerini takip eden meslek mensuplarımızla işletmelerinin durumlarını istişare ederek kanundan faydalanmalarını uygun görüyoruz. Bu Kanunun İşletmelerimiz için, vergi için , muhasebe yanında bilgi için muhasebeye önemli bir katkı sunacağını umut ediyoruz. Borçların bir ödeme takvimine bağlanması ile işletmenin varlıklarının ve kaynaklarının fiili durumu göstermesi adına milat olarak kabul ettiğimiz 6736 Sayılı Kanun düzenleyicilerine meslek mensubu arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Mükelleflerimize bol kazançlar diliyor, kanunun uygulanmasında emek sarf edecek kamu görevlilerine ve meslek mensuplarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum.(Rize'nin Sesi)
Yetim Vakfı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin bağışları ulaştırdı.
İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırıları, . .
13 Ocak 2010 Tarihinden 29 Nisan 2021 Tarihine Kadar Yayınlanan ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanunlar
Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak.
Bu gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler;
Pandemiyle beraber daha da derinleşen gelir eşitsizlikleri, Kolombiya'da olduğu gibi birçok ülkede sosyal patlamalar yaşanacağını ve . . . .
1475 sayılı İş Kanunu’na göre kıdem tazminatına esas ücret hesabı son hak edilen ücret üzerinden hesaplanmaktadır.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Son olarak 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 sayılı İş Kanun’a eklenen geçici 10. madde hükmü uyarınca uygulanmakta olan
Mayıs ayının emlâk vergisi için birinci taksitin ödenme ayı olmasını da nazara alarak, bu yazımı emlâk vergisi ile ilgili bir konuya ayırayım, . . .
"TÜRMOB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve . . . "
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için . . . .
Mart ve nisan ayları beyan dönemi olması nedeniyle yoğun geçen aylar. Olmaz ama yoğunluğun az da olsa bitmesi nedeniyle . . . .
Maliye, inşaat şirketlerinin/müteahhitlerin şirket ortağı ve/veya ilişkili kişilere yaptıkları konut satışlarından doğan KDV iadelerinin . . . .
“Ülkemizde Kadınların Çalışma YAŞAMINDA Yasal Hakları " Konusunu Masaya Yatırdı. . . . . .