Seyyar Oto Alım Satımından Mükellef Yapılanlara Müjdeli Haber
15 Eylül 2013 Pazar
Esadullah Aslan
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 1998 yılından başlamak suretiyle araç alım satımlarında noter satış senetlerinin bir nüshasınında vergi dairelerine gönderiliyor olmasından dolayı

Seyyar Oto Alım Satımından Mükellef Yapılanlara Müjdeli Haber

Daha önceki yazılarımdada bahsetmiş olduğum üzere,

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 1998 yılından başlamak suretiyle araç alım satımlarında noter satış senetlerinin bir nüshasınında vergi dairelerine gönderiliyor olmasından dolayı bu bilgilerin vergi daireleri kayıtlarında mevcutlu olması sebebiyle vergi idaresi elde ettiği verileri yurt genelinde vergi dairesi başkanlıkları ve Defterdarlıklara ulaştırarak,GVK nun 37. maddesindeki tanımlamadan hareketle,bir yılda birden fazla ve süreklilik arz eder biçimde araç alım satımı yapanların seyyar oto alım satımından dolayı mükellef yapılmalarının istenmesi üzerine,yoğun bir resen mükellefiyet tesisleri olduğu bilinmektedir.


Vergi daireleri bu talimatlar doğrultusunda Yoklamalar düzenledi,seyyar oto alım satımı yapıldığından bahisle resen mükellefiyetler tesis edildi,araç alıp satıldığı fakat fatura ve gider pusulası düzenlenmediği gerekçesiyle ve Elektronik ortamda beyanname verilmemiş olduğundan dolayı özel usulsüzlük cezaları kesildi,dönem matrahlarının takdiri için takdire sevkler yapıldı,matrahlar takdir edilip tarhiyatlar yapıldı,bunladan özel usulsüzlük cezaları vergi mahkemelerinde dava konusu yapılıp iptal ettirilirken,takdir ve tarh işlemleri genelde uzlaşılarak ödenmeye başlandığı bir süreç devam ederken.
Buda yetmiyormuş gibi devreye SGK kurumu girdi ve sigorta kaydı olmayanlar SGK kurumu tarafından vergi idarisinden resen mükellefiyet kayıtları esas alınarak geriye doğru eski tanımı ile bağkur sigortalılığı tesis edildi,prim borçları tahakkuk ettirildi,emekli olanlar içinde geriye doğru destekleme pirimi tahakkuk ettirilerek emekli olanların maaşlarından,2008 de yapılan yasal düzenleme gereği bu prim alacakları tahsil edilmeye başlandı.

Yani çoğunlukla,işsiz,dar gelirli veya çok küçük bir sermayesi olan ve hatta araç alım satamını hobi olarak yapanlar dahil,çok geniş bir yelpazede haksız mağduriyetler yaratıldı.Bu şekilde resen mükellef yapılanlarında doğal olarak çoğunluğu İstanbuldan olmuştu.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı,Bu şekilde resen mükellef yapma uygulamasının kendi yetki alanlarında daha çok olmasından dolayı yukarıda açıklanan bu derin ve çok boyutlu mağduriyetler ve sızlanmalara kulak vererek bu durumu araştırma ve değerlendirmeye değer bularak

2012 yılında durumu Bakanlığa intikal ettirmeye karar vermesi üzerine bugün Türkiyede binlerce kişinin mağduriyetinin giderilmesi uygulamasının fitilini ateşlemiştir çok doğru ve hayırlı bir iş yapmıştır.

Şöyleki,

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının, yukarıda açıklamış olduğumuz uygulama ve mağduriyetleri içeren bir yazıyla Gelir İdaresi başkanlığına müracaat ederek bu mağduriyeti gidermek istediklerini fakat yöntem ve uygulamada tereddütlerinin olduğunu kendilerine yol gösterilmesini talep etmiş olması üzerine,

1)-Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına 4.5.2012 tarih ve 48938 sayılı yazı göndererek.

“Araç alım satımı ticari bir organizasyon içinde yapıldığında, alım satımın ticari faaliyetin bir unsuru sayılması ancak ticari organizasyonun şekli ve maddi unsurları ile açıkça belli olmadığı hallerde faaliyetin devamlılık kasıt ve niyeti ile yapıldığını belirleyen objektif ölçü olarak muamelede çokluk olup olmadığına bakılması gerekmektedir.Bu itibarla, ticari bir organizasyon olmaksızın araç alım satım faaliyetinde bulunulmam durumunda, faaliyetin devamlılık kasıt ve niyeti ile yapıldığının tespit edilmesi, ayrıca birden fazla araç satışı bulunan şahıslar hakkında har bir olayın kendi Özelliği İçerisinde değerlendirilmesi, gerekirse ilgili şahısların bilgisine başvurulmak suretiyle gerekli tespit ve tetkiklerin yapılarak şahsi ihtiyaç kapsam ve sınırlarının dışında araç alım satımının tespiti halinde, ticarî kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. "
Tespit ve açıklamaları ile bu esaslar dahilinde uygulamaya geçilmesini emir ve talimatını vermesi üzerine.

2)-İstanbul Denetim Grup Müdürlüğün tarafından hazırlanmış bulunan 15/06/2012 tarih ve DGM-2012/1 sayılı Araştırma Raporundada,

“Araç alm-satımlarında ticari faaliyetten bahsedebilmek için devamlılık unsurunun varlığı önem arz etmektedir. Burada sorun devamlılığın hangi ölçüye göre belirleneceğidir. işlemdeki birden fazlalık devamlılığın belirlenmesinde bir ölçü olabilir. Ansak bu takdirde de devamlılıktan bahsedebilmek için işlem sayısının ne olması gerektiği sorunu çıkmaktadır.” Açıklaması yapılmış olup,

3)-İstanbul vergi Dairesi Başkanlığı

Denetim gurup müdürlüğü raporu ile Gelir İdaresi Başkanlığının emir ve talimatlarının ikisi birlikte ve bir arada değerlendirdikten sonra ulaştığı sonucu

29.9.2012 tarih ve 10426 sayılı olarak Uygulama Gurup Müdürlükleri ve tüm Vergi Dairesi Müdürlüklerine gönderdiği GENEL YAZISINDA,

“Tarafımızdan yapılan çalışma ve değerlendirmelerde 5 araçtan daha az sayıdaki atım- satım işlemlerinde yeterli çokluğun olunmadığı 5 araçtan az ,sayıdaki işlemlerin çoğunlukla sahsi ihtiyaç için olabileceği, dolayısıyla bu işlemde devamlılık olmadığı kanaati oluşmuştur.5 araç ve daha fazla sayıdaki alım-satım işlemlerinde ise devamlılık unsurunun oluşmuş olabileceği,dolayısıyla bu işi yapanların amacının kar sağlamak olduğunun kabulünü gerektirdiği düşünülmektedir” denilmektedir.

Bakanlığımızca Denetim Grup Müdürlüğünce yapılan tespitler sonucu hazırlanan Araştırma raporu ile Gelir idaresi Başkanlığının yazısı birlikte değerlendiriliş olup buna göre;

Aynı yıl içinde 5 ve daha fazla sayıdaki araç alım-satımı yapanların incelemeye sevk edilmesi gerekmektedir.

Aynı yil içerisinde 5 ten az sayıdaki araç alım-satımı işlemi yaparlar hakkında ise,

- Bu işlemlerin şahsi ihtiyaç kapsamında olduğu ve devamlılık arz etmediği anlaşıldığından bu kişiler hakkında mükellefiyet tesis edilmemesi,

- Bu kapsamda mükellefiyet tesis edilmiş olanların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu mm 118’inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince mükellefiyetlerinin tesis tarihi İtibarıyla terkin edilmesi, söz konusu mükellefiyet nedeniyle yapılan tüm tarhiyatların(kesinleşen tarhiyatlar dahil) Vergi Usul Kanununun 120 ve 121 inci maddeleri gereğince düzeltme işlemlerinin yapılması,

- Bu kapsamda mükellefiyet tesis edilmiş olanlardan incelemeye ve/veya matrah takdiri için takdir komisyonuna sevk edilenlerin, inceleme taleplerinin ve/veya takdire sevk fişlerinin geri çekilmesi ile gerekli diğer işlemlerin yapılması gerekmektedir.”

Açıklama ve talimatını veren İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı İstanbuldaki tüm vergi dairelerine seyyar oto alım satımından dolayı resen mükellef yapılmış olanlarla ilgili olarak bu güne kadar yapılan tüm işlem,uygulama ve değerlendirmelerin tamamının bir tarafa bırakılması neticesinde en son gelinen noktada,GVK nun 37. maddesindeki birden fazlalık ve sürekliliğe dahi bakılmaksızın, bir yıl içinde alım satımı yapılan araç sayısının 5 ten az olanlar hakkında tesis edilen mükellefiyet ve yapılan tüm iş ve işlemlerin

VUK nun 118. maddesi kapsamında Vergilendirme hatsı kapsamında,

120. madde Bu düzeltme yetkisinin vergi dairesi müdürlerinin yetkisine verilmiş olduğu,
121. maddeye göre resen düzeltme ve terkin için tüm koşulların mevcut olduğu tamim edilmiş ve İstanbulun tüm vergi dairelerinde bu uygulamaya başlatmış ve sonuçlandırılmıştır.

Örneğin,

a)-İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı(Ümraniye Vergi Dairesi Müdürlüğü) mükellefine gönderdiği 13.12.2012 tarih ve 46389 evrak kayıtlı yazısında,2007-2008-2009-2010-2011 yılları için resen tesis edilen mükellefiyetinde,2007 ve 2010 yıllarındaki araç alışlarının 5 ten fazla olması sebebiyle bu yıllar için işlemlere devam edildiğini,ancak 2008-2009-2011 yılları için tesis edilen işlemlerin sonlandırdığını bildirmiştir.

b)-Aynı uygulama Konya Vergi Dairesi Başkanlığı (Meram Vergi Dairesi Müdürlüğü) tarafından mükellefine gönderdiği 20.8.2013 tarih ve 18706 evrak numaralı yazısında, İstanmul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gurup müdürlüğünün yukarıdada arz ettiğimiz 29.9.2012 tarih ve 10426 sayılı GENEL YAZISINADA göndermede bulunduktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığınında 6.6.2013 tarih ve 51937 sayılı yazılarıda dikkate alınmak suretiyle 2009 yılında 5 araçtan az araç almış olduğunun tespit edilmesi üzerine mükellefiyet kaydının açılış tarihi itibariyle terkin edildiği bildirilmiştir.

Muhtemeldir,durumu titizlikle takip edebilen meslek mensupları veya resen mükellef yapılmış olan kişilerde bulundukları yer vergi dairelerine müracaat ederek durumlarını düzeltmeye başlamışlardır.

Çünki,Bu uygulama ile,

Resen tesis edilen mükellefiyet ortadan katlığı gibi,daha önce kesilen özel usulsüzlük cezaları,takdir ve tarh edilip uzlaşılarak ödenen vergi,ceza ve faizler iade edilecek,ödenmemiş olanları düzeltmeyle terkin edilecektir.

Yukarıda belirttiğim geçim sıkıntısı çekenler ve belirtilen şekilde bir şekilde mağdur edilmiş olanlar için bundan daha mutlu bir haber olabilirmi.

Bitmedi ayrıca,

Eski adıyla Bağkur (SGK) kaydınında vergi dairesinin resen mükellefiyeti ile başlatılmış olması sebebiyle ortadan kalkacak olması yani,SGK mükellefiyetininde iptal edileceği,emekli maaşından yapılan kesintilerin kalkacağı ve bu kurum tarafındanda vergi dairesinin resen mükellefiyeti kaynaklı olarak tahsil ettiği primlerinde red ve iade edilmesi gerektiği hususuda ikinci bir sevinç kaynağıdır.

Yalnız burada bir hususu açıklamakta fayda vardır,bu uygulamaların tamamı sadece 5 ten az araç alanlar için geçerlidir,birden fazla yıl için mükellef yapılanlarda,5 alımın altındaki kayıtlar silinirken 5 ve üzeri alımlar için özellikle takdir ve tarh işlemlerine devam edilecektir

2010-2013 aralığında yaşanan bu olaylardan bir ders çıkarmak gerektiğide gözden uzak tutulmamalıdır,

Şöyleki,

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının başlatmış olduğu bu süreç sonunda,Maliye idaresinin bu şefkatli yaklaşımı iyi değerlendirilmelidir.

Ayrca, artık Maliye idaresinin teknolojiyi çok seri ve verimli kullanmakta olduğu,dolayısı ile bundan sonra kayıt dışı iş ve işlemlerin uzunca bir süre gizlenmesininde mümkün olmadığının farkında olunmasında fayda görmekteyim.

1- Ankara Sheraton Hotelde Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısının Ardından, Kartaloğlu Basın Mensupları Tarafından Yöneltilen Sorulara Yanıt Verdi.
REKLAM ALANI
"Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu" Konulu Etkinlikte Buluşuyor
45 Dakika Nuray Kanmazer'le Cem TV de
Uzaktan Eğitim İle Gerçekleşecek KGK Temel Eğitimlerimiz İçin Kayıtlar Başladı.
Munzur Vadisi Merkezli Turumuzun (Tunceli-Ovacık-Erzincan-Elâzığ) Detaylarını Tanıtım Videomuzda Bulacaksınız.