Vergi yargısının usul kuralları
07 Eylül 2021 Salı
Vergi yargısının yargılama usul kuralları İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanunda yer alan düzenlemeler içerisinde . . .
Vergi yargısının usul kuralları
HUKUKA GÖRE

Vergi yargısının usul kuralları

Bumin DOĞRUSÖZ
bumin.dogrusoz@dunya.com

Vergi yargısının yargılama usul kuralları İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanunda yer alan düzenlemeler içerisinde maalesef vergi yargısına özgü kurallar yok denecek kadar azdır. Bu durum ise bazen, cezalı vergi tarhiyatının şahit ifadesine dayalı olduğun hallerde bu şahitlerin mahkemece dinlenilememesi örneğinde olduğu gibi, adaletin tecellisinde engel olarak karşımıza çıkmaktadır.

İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerinin yargılama işlevinde hayat bulması, elbette ki yorum ameliyesi ile mümkün olabilmektedir. Bu konuda yorum yetkisi de yine yargı mercilerindedir. İdari yargı manzumesinin en üstünde bulunan Danıştay’ın yorum ve kararları, bu konuda da belirleyici olarak önem taşımaktadır.

Bende bu yazımda Danıştay’ın 2019-2020 yılı kararları içerisinde yargılama usulüne ilişkin önemli kararlarını, uygulamacılara yararlı olacağı inancı ile aktarmak istiyorum.

“İdarenin müeyyideli yazısı doğrultusunda verilen düzeltme beyannamesine konulan ihtirazi kayıt tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ceza ve gecikme faizine karşı dava açma hakkı verir, açılan davada mahkemece re’sen araştırma ilkesi kapsamında davacının ihtirazi kayıt koyma nedenleri ile vergi dairesinin ihtirazi kaydın konusunu oluşturan nedeni kabul etmeme sebepleri incelenerek dava konusu tarh işleminin hukuka uygun olup olmadığına karar vermesi gerekmektedir” (Danıştay Vergi Dava Dairleri Kurulu E.2020/527 K.2020/607 T.22.5.2020; E.2020/432 K.2020/490 T.22.5.2020).

“İdarenin müeyyideli yazısı bulunmaksızın verilen düzeltme beyannamesine konulan ihtirazi kayıt tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ceza ve gecikme faizine karşı dava açma hakkı vermez” (Danıştay Vergi Dava Dairleri Kurulu E.2020/526 K.2020/609 T.22.5.2020).

“Bölge İdare Mahkemeleri kararları arasındaki aykırılığın giderilmesi istemiyle yapılan başvuruda, kesinleşmiş kararlarla kesin nitelikte olmayan kararlar veya kesin nitelikte olmayan kararların kendi arasındaki aykırılığın giderilmesi istenemez” (Danıştay Vergi Dava Dairleri Kurulu E.2020/12 K.2020/11 T.7.10.2020).

“Davanın reddi yolunda verilen ve 2 no’lu ihbarnamenin dayanağı olan mahkeme kararının bozulması üzerine davanın kısmen kabulüne kısmen reddine karar verilmesi halinde yeniden ihbarname düzenlenmesi gerekir” (Danıştay Vergi Dava Dairleri Kurulu E.2018/949 K.2019/330 T.8.5.2019).

“Dava devam ederken tasfiyenin tamamlanarak şirketin ticaret sicilinden terkini dolayısıyla İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 26/1 maddesi uyarınca mahkemece verilen ve ilgililer tarafından davanın yenilenmesine kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına dair karar, nihai karar olmadığından temyiz edilemez” (Danıştay 3. Dairesi E.2019/6324 K.2019/6068 7.11.2019).

“İstinaf başvurusu dilekçesinde duruşma talebinde bulunulmasına karşın söz konusu talep hakkında değerlendirme yapılmaksızın karar verilmesi yargılama usulüne uygun değildir ve bozmayı gerektirmektedir” (Danıştay 3. Dairesi E.2020/784 K.2020/2659 T.6.7.2020).

“Mahkemenin yapılan istinaf başvurusunun süre aşımı nedeniyle reddine dair kararına karşı yapılan istinaf başvurusu neticesinde Bölge İdare Mahkemesi’nce verilen karar kesin olup temyiz yoluna başvurulamaz” (Danıştay 7. Dairesi E.2018/4728 K.2019/2278 T.2.4.2019).

“Beyan üzerine tahakkuk ettirilip ödenmiş olan verginin düzeltilmesi için yapılan şikâyet başvurusunun reddi işleminin iptali için ilgili vergi dairesinin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesinde dava açılması gerekir” (Danıştay 4. Dairesi E.2019/8041 K.2019/5937 T.7.10.2019).

“Vergi inceleme raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi, tebliğin tam yapılmadığını gösterdiğinden dava açma süresinin vergi inceleme raporunun tebliği tarihinden itibaren başladığını kabul etmek gerekmektedir” (Danıştay 3. Dairesi E.2020/1810 K.2020/3930 T.19.10.2020).

“Tek hâkimle verilen temyize tabi olmayan kararın Bölge İdare Mahkemesi’nce istinaf isteminin reddi suretiyle kesinleşmesi üzerine, istinaf mahkemesi kararında tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde temyiz yoluna başvurulabileceği belirtilmiş olsa da temyiz yoluna başvurulamaz. Yasada yazılı kanun yollarının yargı yerlerince genişletilmesi veya daraltılması mümkün değildir” (Danıştay 7. Dairesi E.2020/3021 K.2020/3488 T.5.10.2020). (Dünya)
29- 4 Ekim Akşamı Konya SMMM Odası Yönetimi Konuklara Eğlence Programı Hazırlayarak Konya Kaşık Ekibinin Gözterisi İle Sürpriz Yaptı. Daha Sonra Meslek Mensuplarını Kendilerini Piste Attı.
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan düzenlemeyle motorlu karavanlardan alınan ÖTV yüzde 220'den yüzde 45'e indirildi.
Enflasyon düzeltmesi uygulanmayan bir hesap döneminden sonra enflasyon düzeltme . . . .
Kurumların aktifinde bulunan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa . . . .
Milyonlarca kişinin yararlandığı BES ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. BES'ten kısmi . . .
Çalışma yaşamının ilk yıllarında pek önemsenmeyen emeklilik sonlara doğru en çok . . . .
Ocak 2011 yılından bu yana aynı kurumda sigortalı olarak çalışmaktayım. 2022 yılında emekli . .
Köşemde, 10.07. 2020 tarihinde “Gri liste tehlikesi” başlıklı yazımı okumuştunuz. Bu uyarımın üzerinden 1.5 yıl geçmeden Türkiye Mali . . . .
Zaman zaman kamu kurumlarının özellikle belediyelerin kendilerine yakın gördükleri bazı dernek ve vakıflara nakit para aktarımında . . . .
7326 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31’inci maddesine yeni bir düzenleme eklenmiştir.Buna göre, tam mükellefiyete tabi ve . .
El birliği mülkiyet halinde, mülkiyet hakkına sahip ortakların her birinin doğrudan doğruya mülkiyeti kullanma hakları yoktur. . . . .
Tak tak tak! Kapı şiddetle çalınıyor. Hayırdır, sabah sabah kim o derken bir bakıyorum . . . .
Girişim sermayesi yatırım fonları, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (Kanun) 54’üncü . . .
Bilindiği üzere bağımsız denetim; finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama
YILDIZ Holding, 2018’in ilk aylarında bankalarla 6.5 milyar dolarlık kredi yeniden . . . .
Çağımızın meşhurları olan internet ünlüleri, bir başka deyişle fenomenleri internetten elde ettikleri şöhretlerini gelire dönüştürebiliyorlar.
Başlık bana ait ama kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun tam da bunu söylüyor. Kanun özetle, borçlarını . . . .